Inne usługi wykonywane wyłącznie przez biegłych rewidentów

  • Audyty środków finansowych, przeznaczone do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów

Korzystanie przez podmioty gospodarcze z możliwości dofinansowania działalności wiąże się z koniecznością wykonania audytu poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów.

Audyty wykonujemy zgodnie z wytycznymi wydanymi dla poszczególnych programów oraz krajowymi i  międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

Przeprowadzamy audyty dotyczące m.in:
- wydatkowania przez uczelnie środków finansowych na naukę,
- pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców,
- sprawozdań finansowych partii politycznych.

  • Usługi wynikające z Kodeksu spółek handlowych

W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania firmy i zarządzania nią w obrocie gospodarczym, podmioty podejmują szereg działań, których obowiązek wykonania wynika z Kodeksu spółek handlowych, a których prawidłowość realizacji winna być poświadczona przez biegłego rewidenta.

Oferujemy Państwu następujące usługi:
- badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu spółek handlowych),
- badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu spółek handlowych).

  • Usługi związane z GPW

Spółki, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych lub ubiegające się o wejście na giełdę  mają obowiązek przedstawić prospekt emisyjny / dokument rejestracyjny,  a zawarte w nim informacje finansowe winny być poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

W tym zakresie wykonujemy:
- badanie historycznych informacji finansowych,
- ocenę informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych.

  • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z art. 44 Ustawy prawo energetyczne

Wykonujemy badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo Energetyczne. W przepisie tym określono, że przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat m.in. dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii, w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie oraz w zakresie niezwiązanym z taką działalnością.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania i przechowywania, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o rachunkowości, sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze, odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

Sprawozdanie takie podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  • Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia współczynnika energochłonności

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii wprowadziła nową ulgę dla firm przemysłowych charakteryzujących się wysoką energochłonnością. Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ustawą mogą uzyskać status zakładu energochłonnego, mogą ubiegać się o zwrot części akcyzy od energii wykorzystanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych. Zwrot dokonywany jest na wniosek, do którego przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć m.in. opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w danym roku podatkowym (tzw. współczynnik energochłonności).

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl