Badanie sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badania przeprowadzają niezależni i bezstronni członkowie zespołu badającego (w tym biegli rewidenci wpisani do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz niezbędni eksperci) stosownie do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.

Ściśle przestrzegamy zasad etyki zawodowej, a funkcjonujące w naszej spółce zasady przyjmowania i realizacji zleceń zapewniają pełną bezstronność i niezależność audytora oraz osób biorących udział w badaniu.

Proces badania sprawozdania finansowego realizujemy wg poniższej metodyki:
   1. rozpoznanie potrzeb Klienta,
   2. zrozumienie branży w jakiej działa Klient i ocena ryzyk działalności prowadzonej przez Klienta,
   3. analiza procesów i sprawności kontroli wewnętrznej w jednostce Klienta,
   4. przygotowanie programu badania i przeprowadzenie stosownych testów (procedur),
   5. przygotowanie dokumentów finalnych z przeprowadzonego badania (opinia i raport).

Od lat zajmujemy czołowe miejsca w publikowanych przez dziennik Rzeczpospolita rankingach największych firm audytorskich, jesteśmy także laureatem wielu nagród regionalnych.

Jednostkom niezobligowanym do badania sprawozdania finansowego, oferujemy przegląd ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych. Przegląd taki jest mniej sformalizowany niż badanie, a jego celem jest stwierdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez jednostkę ksiąg rachunkowych.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl