Przeglądy sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych (skróconych) sprawozdań finansowych, które obejmują okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzone są na inny moment niż dzień bilansowy, sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Celem przeglądu jest wyrażenie przez biegłego rewidenta stanowiska o tym, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że objęte przeglądem sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Przeglądy przeprowadzamy głównie drogą analizy danych finansowych, wglądu do ksiąg rachunkowych, a także w oparciu o informacje od kierownictwa i pracowników jednostki. Jako finalny dokument z przeprowadzonego przeglądu biegły rewident wydaje stosowny raport.
Przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych są przydatne dla kierownictwa jednostki. Pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości, słabości w systemie księgowości i kontroli wewnętrznej oraz ocenę kondycji finansowej. Informacje uzyskane w trakcie przeglądu są następnie wykorzystywane przez audytora przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl