Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DORADCA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-011), Al. Piłsudskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000083744, a ponadto, że:

1)    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

-       podjęcia działań przed zawarciem umowy,

-       wykonania umowy,

-       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  1. art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – prawnie uzasadnione interesy Doradca Sp. z o.o. w celu:

-       nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych, działań marketingowych,

-       przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów przy realizacji umowy,

-       konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,

-       dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,

-       archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2)    jeżeli tego wymaga charakter zlecenia wykonywanego na Pani/Pana rzecz lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być lub będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, firmom świadczącym na rzecz administratora usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego; Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

3)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5)    ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

6)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania usługi.

8)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;

9)    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany;

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl