Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów

I.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów oraz wprowadzanie do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami i opisem merytorycznym,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów sprzedaży i zakupów) dla celów rozliczania podatku VAT, VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • monitorowanie i uzgadnianie rozrachunków,
 • inwentaryzacja składników aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald z dokumentami źródłowymi,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli  US, ZUS
 • przesyłanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji do US.

II. Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, i innych ewidencji dla potrzeb rozliczania transakcji UE,
 • rozliczanie transakcji import – export,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS na zlecenie klienta,
 • przygotowywanie przelewów w zakresie rozliczeń z US i ZUS
 • kontrola płatności zobowiązań dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli  US, ZUS,
 • przesyłanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji do US.

III. Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów sprzedaży i zakupów) dla celów rozliczania podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie zeznań podatkowych.

Wyceń usługę

Rodzaj prowadzonej działalności

Przybliżona ilość dokumentów miesięcznie:

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl