Publikacje

Przeszukaj nasze publikacje prasowe i artykuły dostępne po zalogowaniu
Sortuj według daty
Sortuj według autora

Wybór formy opodatkowania poprzez oświadczenie zawarte w tytule przelewu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22.02.2024 r. sygn. II FSK 710/21 uznał, że wskazanie w tytule przelewu wybranej przez podatnika formy opodatkowania (sprawa dotyczyła podatku liniowego) stanowi dla podatnika skuteczną formę oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

08:19, 18.04.2024 Agata Lipińska - doradca podatkowy

Kary umowne czasem jednak w KUP

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS uznał, że poniesiona przez podatnika kara umowna z tytułu niewykonania umowy, która ma swoje ekonomiczne uzasadnienie – jest wydatkiem poniesionym celowo, mającym związek z przychodem i nie podlegającym wyłączeniu z KUP na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

08:14, 18.04.2024 Agata Lipińska - doradca podatkowy

Czas pracy w uldze na innowacyjnych pracowników

Pojęcie „ogólnego czasu pracy” dla potrzeb ulgi dla innowacyjnych pracowników, należy rozumieć analogicznie, jak w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej.

08:08, 18.04.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Podwyższone koszty również dla pracownika zdalnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny potwierdził, że prawo do wyższych miesięcznych kosztów uzyskania przychodu (300,00 zł) przysługuje również pracownikom wykonującym pracę całkowicie zdalnie poza miejscowością, w której zlokalizowany jest zakład pracy.

07:57, 18.04.2024 Olga Lisiecka

Koszty niedoborów magazynowych nie podlegają eCIT

Koszty niezawinionych przez podatnika niedoborów magazynowych nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zatem nie podlegają one estońskiemu CIT.

07:52, 18.04.2024 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Korzystanie przez prezesa z samochodu służbowego nie stanowi jego przychodu

Prezes zarządu, któremu powierzony został samochód służbowy w celu należytego wywiązywania się z obowiązków służbowych, nie uzyska z tego tytułu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

07:52, 18.04.2024 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Jak sprawdzić, jaka deklaracja podatkowa jest aktualna?

Obecnie wzory dokumentów elektronicznych są publikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

10:26, 02.04.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Benefity pracownicze dla wspólników nie są ukrytym zyskiem

Sam fakt korzystania przez wspólników z benefitów typowych dla pracowników (karty sportowe, prywatne ubezpieczenie zdrowotne) nie oznacza, że wydatek poniesiony na to świadczenie na rzecz wspólnika stanowi tytuł do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Potwierdził to w ostatniej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

08:24, 25.03.2024 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Przy kalkulacji daniny solidarnościowej można odliczyć stratę

Organy podatkowe zmieniły stanowisko dotyczące podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Od sumy dochodów osiągniętych w danym roku, można odliczyć stratę z lat poprzednich.

13:33, 22.03.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kasowy PIT – rządowa propozycja zmian w ustawie o PIT

Kasowa metoda rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, to propozycja zmierzająca do częściowego graniczenia negatywnych konsekwencji zatorów płatniczych, przedstawiona przez rząd.

13:25, 22.03.2024 Piotr Kuś

Niepodzielony zysk sprzed przekształcenia bez opodatkowania

Zyski wypracowane a niepobrane w działalności osoby fizycznej, w spółce cywilnej czy spółce jawnej nie mogą podlegać drugi raz opodatkowaniu po przekształceniu podmiotu w spółkę kapitałową.

13:19, 22.03.2024 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Do końca marca termin na złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe

Przypominamy, że zbliża się termin do składania informacji przez spółki nieruchomościowe.

13:03, 22.03.2024 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – wybrane problemy (Rachunkowość, marzec 2024 r.)

Nabywając lub wytwarzając środek trwały, podatnik może ponosić wiele różnych wydatków związanych z tą inwestycją. 

14:04, 04.03.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Jak prowadzić uproszczoną ewidencję i przygotować CIT-8 w kole gospodyń wiejskich (Rachunkowość, marzec 2024 r.)

1.04.2024 r. upłynie termin złożenia przez koła gospodyń wiejskich (KGW) deklaracji CIT-8 za 2023 r.

10:12, 01.03.2024 Agata Lipińska

Wynagrodzenia za czas urlopu i choroby mogą być kosztem kwalifikowanym w ramach Ulgi B+R

Minister Finansów zmienił swoje stanowisko w zakresie tego, czy wydatki na wynagrodzenie za czas urlopu i choroby mogą stanowić koszt kwalifikowany.

09:30, 22.02.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Obniżenie stawek amortyzacyjnych możliwe również wstecz

Podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych środków trwałych. Zmiana stawki jest możliwa zarówno do przyszłych, jak i przeszłych lat podatkowych.

09:22, 19.02.2024 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Preferencje podatkowe związane z pomocą Ukraińcom przedłużone

Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. przewiduje przedłużenie do końca 2024 r. preferencji związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z wojną toczącą się na obszarze tego kraju.

08:59, 19.02.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Zakwaterowanie pracownika delegowanego za granicę nie stanowi przychodu ze stosunku pracy

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny rozstrzyga, że wydatek pracodawcy poniesiony na zakwaterowanie pracownika za granicą nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy.

08:53, 19.02.2024 Olga Lisiecka

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa jako koszt pośredni

Wpłaty na FOR muszą być naliczane począwszy od 1 stycznia 2024 r. oraz odprowadzane za okresy kwartalne, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

08:46, 19.02.2024 Agata Lipińska

Nie każda kara umowna podlega opodatkowaniu eCIT

Wyrok WSA w Poznaniu z 25 stycznia 2024 r. potwierdza, że organy podatkowe nie powinny arbitralnie traktować każdej kary umownej oraz świadczeń o podobnym charakterze jako wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

07:54, 19.02.2024 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Estoński CIT - jak rozliczyć faktury za leasing amortyzowanego samochodu osobowego

W estońskim CIT podstawa opodatkowania powinna być ustalana przy uwzględnieniu kwot brutto (a nie netto) wydatków wykazanych na fakturach dokumentujących koszty używania samochodu osobowego.

08:37, 05.02.2024 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ubezpieczenie bez podatku u źródła

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ostatecznie przyznał rację podatnikom i stwierdził, że usługi ubezpieczeniowe nabywane od podmiotu niebędącego rezydentem nie są usługami podobnymi do gwarancji, a więc nie podlegają obowiązkowemu podatkowi u źródła.

11:41, 15.01.2024 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Nowy informator TPR dostępny dla podatników

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych.

10:58, 15.01.2024 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Kara umowna za nieterminowo wykonaną usługę poza KUP

W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 3.01.2024 r. Dyrektor KIS po raz kolejny uznał, że kara umowna z tytułu nieterminowo wykonanej usługi jest karą umowną, która podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

10:43, 15.01.2024 Agata Lipińska

Istotne zmiany w zakresie podatków i rachunkowości w 2024 r.

Rozpoczęty przed niespełna dwoma tygodniami rok 2024 przyniesie w kontekście rachunkowości oraz prawa podatkowego szereg istotnych zmian. 

10:01, 15.01.2024 Piotr Kuś

Oprocentowanie pożyczek „safe harbour” w 2024 r.

Opublikowano obwieszczenie dotyczące uproszczenia typu „bezpieczna przystań”, stosowane w roku 2024.

09:59, 15.01.2024 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Podatkowe skutki otrzymania dotacji – zmiany od 1.01.2024 r. (Rachunkowość, styczeń 2024 r.)

Podatnicy PIT i CIT mogą zdecydować, czy określone dotacje, subwencje i dopłaty – uznawane dotąd za wyłączone z przychodów podatkowych lub zwolnione z podatku – zaliczą do przychodów opodatkowanych i tym samym unikną konieczności pomniejszania kosztów o wydatki pokryte tym dofinansowaniem.

10:14, 02.01.2024 Agata Lipińska

Zwrot wydatków związanych z pracą zdalną w CIT estońskim

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2023 r. naturalnie potwierdził, że wydatek dot. zwrotu poniesionych kosztów związanych z pracą zdalną pracowników nie powinien być traktowany jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą. 

09:06, 22.12.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Krajowy podatek minimalny – kogo dotyczy i jak się na niego przygotować?

Zgodnie z założeniami, od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać, wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy dotyczące: Krajowego podatku minimalnego (art. 24ca ustawy o CIT).

08:48, 22.12.2023 Olga Lisiecka

Koniec roku – a obowiązki płatnika PIT

Koniec 2023 roku to czas wzmożonych prac w działach płacowo-kadrowych. Jest to okres, kiedy przygotowujemy się do zamknięcia starego roku oraz rozpoczęcia nowego.

08:27, 22.12.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Powtórne oświadczenie płatnika dotyczące podatku u źródła składane do końca stycznia

Przypominamy, ze do końca stycznia 2024 duża część płatników podatku u źródła może być zobowiązana do złożenia powtórnego oświadczenia dotyczące spełniania warunków do zastosowania preferencji.

15:00, 19.12.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Rynkowy najem nie jest „ukrytym zyskiem”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 17 października 2023 r. sygn. akt I SA/Łd 513/23 stwierdził, że kwota wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi spółki opodatkowanej estońskim CITem z tytułu wynajmu nieruchomości nie będzie stanowić tzw. ukrytych zysków w rozumieniu ustawy o CIT.

10:36, 14.11.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Umowa sponsoringu objęta zwolnieniem od podatku do 26 roku życia

W ocenie Dyrektora KIS, zawierając umowę sponsoringu z osobą, która nie ma ukończone 26 lat można zastosować zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT - na zasadach analogicznych jak do umów zleceń.

10:14, 14.11.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Brak faktury od sprzedawcy nie pozbawia KUP

Podatnik nie ma obowiązku posiadania faktury w momencie księgowania kosztu.

09:53, 14.11.2023 Agata Lipińska

Obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej przez PGK oraz „dużych” podatników CIT

Nieuchronnie zbliża się ostateczny termin spełnienia obowiązku dotyczącego informacji o realizowanej strategii podatkowej dla podatników posiadających rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym. 

08:32, 14.11.2023 Piotr Kuś

Podatek u źródła przy płatnościach dla spółki transparentnej podatkowo

W przypadku spółek osobowych obowiązki w zakresie podatku u źródła powinny być analizowane z punktu widzenia statusu wspólnika spółki osobowej, a nie spółki, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

08:31, 14.11.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Podpis pod ewidencją przebiegu pojazdów prowadzoną w formie elektronicznej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 września 2023 r. potwierdził, że podpis pod ewidencją przebiegu pojazdów, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT nie musi być podpisem odręcznym.

11:06, 12.10.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Podatek u źródła a wynagrodzenie za gotowość do udzielenia wsparcia

Wynagrodzenie za gotowość do udzielenia wsparcia, wypłacane przez wnioskodawcę będącego polską spółką, na rzecz podmiotu powiązanego nie stanowi przychodów z należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, czyli nie stanowi przychodów za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

10:43, 12.10.2023 Agata Lipińska

Wydatki na nabycie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jako koszt podatkowy

Podmioty prowadzące działalność między innymi w zakresie produkcji energii cieplnej i elektrycznej są obowiązane do corocznego umarzania odpowiedniej liczby uprawnień do emisji.

10:11, 12.10.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Wychodząc z Estońskiego CIT nie trzeba płacić podatku

Zakończenie opodatkowania w formie estońskiego CIT nie powoduje automatycznie obowiązku zapłaty podatku od zysków wygenerowanych w latach opodatkowania Ecit i zatrzymanych na kapitale zapasowym lub rezerwowym.

09:30, 12.10.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wzory dokumentów elektronicznych TPR-C(5) i TPR-P(5) za 2022 rok

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2022 rok zostały opublikowane na BIP MF.

08:32, 12.10.2023 Natalia Ołóko-Przydatek - doradca podatkowy

Limity podatkowe w 2024 roku

W przypadku limitów podatkowych ustanowionych w euro należy je przeliczać po odpowiednim kursie. 

08:22, 12.10.2023 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Przy przekształceniu spółki jawnej w komandytową ulga na ekspansje przepada

Organy podatkowe rygorystycznie podchodzą do prawa skorzystania z ulg posiadanych przez podmioty przekształcane.

08:07, 12.10.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Delegacje współpracowników stanowią koszt uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2023 r. potwierdził, że podatnik może zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z podróżą odbywaną współpracowników (przedsiębiorców).

13:04, 12.09.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga termomodernizacyjna – wystarczy faktyczne rozpoczęcie użytkowania budynku

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy wydatków poniesionych w trakcie budowy nowego budynku. 

12:13, 12.09.2023 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Informacja TPR-C musi być podpisana przez członka zarządu

Informacji o cenach transferowych nie może podpisać księgowa, jak też pełnomocnik niebędący np. doradcą podatkowym.

11:40, 12.09.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kary umowne i odszkodowania – do opodatkowania w Estońskim CIT

Spółki, które korzystają z opodatkowania w formie estońskiego CIT muszą na bieżąco płacić podatek od wydatków, jakie ponoszą na zapłatę kar umownych i odszkodowań.

11:40, 12.09.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Krótszy okres amortyzacji dla nieruchomości usytułowanych w biednych gminach – zmiany od 2024 r.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadza zmiany w zasadach amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych.

07:48, 04.09.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ulga termomodernizacyjna - faktyczne użytkowanie budynku

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej występują wątpliwości w zakresie dokumentów, które są niezbędne do wykazania, że budynek był użytkowany.

09:10, 11.08.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nagrody w konkursie sprzedażowym należy raportować w PIT-11

Nagrody przekazywane uczestnikom konkursu sprzedażowego nie mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych

09:02, 11.08.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zwrot kosztów przejazdu przy pracy hybrydowej pracownika podlega PIT

Pracodawca, który zdecyduje się zwrócić pracownikom zatrudnionym w systemie pracy hybrydowej, koszty dojazdu do siedziby firmy lub pokrywać w miejscu siedziby pracodawcy koszty noclegów – musi liczyć się z obowiązkiem doliczania tych kwot i do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu PIT.

08:59, 11.08.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Warunki stosowania stawki podatku CIT w wysokości 9%

Otrzymywane przez podatnika dotacje wliczają się do limitu przychodów 2 mln euro, które uprawniają do stosowania 9% stawki podatku CIT.

07:58, 11.08.2023 Paweł Gramatyka

Samochód osobowy w działalności nierejestrowanej

Wydatki ponoszone przez podatnika prowadzącego działalność nieewidencjonowaną związane z samochodem osobowym mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w takiej części, w jakiej samochód osobowy jest wykorzystywany do prowadzenia tej działalności.

07:54, 11.08.2023 Agata Lipińska

Ulga na prototyp tylko dla zupełnie „nowych” produktów

Nowy produkt jest rozumiany, jako dotychczas nieprodukowany przez podatnika.

07:41, 11.08.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Prosta spółka akcyjna – zasady działania i opodatkowania (Rachunkowość, sierpień 2023 r.)

Już od ponad 2 lat (od 1.07.2021 r.) w obrocie gospodarczym funkcjonuje nowy rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna (PSA).

08:16, 03.08.2023 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Członek zarządu nie może świadczyć dla spółki usług opodatkowanych ryczałtem

Świadczenie usług dla spółki w ramach jednoosobowej działalności członka zarządu może prowadzić do unikania opodatkowania.

11:03, 24.07.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Estoński CIT- kiedy policzyć podatek od ubezpieczenia samochodu osobowego

Od wydatku dotyczącego ubezpieczenia samochodu osobowego, nie trzeba płacić Ecit już w momencie opłacania polisy jeśli ubezpieczenie jest rozliczane w czasie.

10:50, 24.07.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podmiot korzystający ze zwolnienia dochodów objętych decyzją o wsparciu nie może korzystać z Estońskiego CIT

Aby korzystać z estońskiego CIT wymagane jest uchylenie lub wygaśnięcie ważnej decyzji o wsparciu.

10:47, 24.07.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Zmiana w uldze na dziecko oraz uldze rehabilitacyjnej

Rodzice, którzy wychowują jedno niepełnosprawne dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi bez względu na wysokość osiąganych przez siebie dochodów.

10:43, 24.07.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Hosting danych nie stanowi podstawy do pobrania podatku u źródła

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 marca 2023 r. orzekł, że przedsiębiorca nie ma obowiązku potrącenia podatku u źródła w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz nierezydenta z tytułu usługi przechowywania danych w tzw. chmurze.

10:37, 24.07.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Praca zdalna nie powoduje powstania zakładu podatkowego

Pracownik brytyjskiej spółki pracujący zdalnie z Polski nie jest podatkowym zakładem zagranicznym.

09:58, 24.07.2023 Agata Lipińska

Koszty rozruchu technologicznego

Jednym z problemów, z którym się muszą zmierzyć przedsiębiorcy przeprowadzający procesy inwestycyjne, jest zagadnienie prawidłowości ujęcia w rachunku podatkowym ponoszonych w ramach rozruchu technologicznego kosztów oraz ewentualnie osiąganych w ramach takiego rozruchu przychodów.

09:51, 24.07.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Zasady opodatkowania PIT nagród premiowych (Rachunkowość, lipiec 2023 r.)

Nagrody premiowe, w tym także tzw. nagrody/premie za polecenie, to skuteczne narzędzie marketingowe służące zwiększeniu sprzedaży. Mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną.

14:52, 03.07.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Dodatki dla sołtysów i strażaków są z PIT (DGP, 20.06.2023 r.)

Wypłacając dodatki dla sołtysów, KRUS nie będzie potrącać podatku dochodowego.

10:41, 22.06.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ulga na robotyzację nie tylko na roboty produkcyjne

Wprawdzie początkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stał na stanowisku, że odliczenie związane z ulgą na robotyzację przysługuje tylko na urządzenia, które służą do produkcji, to jednak w interpretacji indywidualnej z 26 maja 2023 r. Dyrektor KIS przyznał, że odliczeniu podlega także nabycie robota przemysłowego, którego przeznaczeniem jest pakowanie produktów wytworzonych przez przedsiębiorcę.

09:07, 22.06.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Najem krótkotrwały domku letniskowego można rozliczać na ryczałcie

Wynajem krótkotrwały nieruchomości, pomimo, że może być on zorganizowany, ciągły i dla celów zarobkowych nie oznacza konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

08:49, 22.06.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Fundator i beneficjent fundacji rodzinnej bez przychodu w PIT

Wniesienie przez składników majątkowych, w tym akcji spółki, do nowoutworzonej fundacji rodzinnej w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji nie powoduje powstania po stronie fundatora i beneficjenta przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, ani jakiegokolwiek innego przepisu tej ustawy.

08:32, 22.06.2023 Agata Lipińska

Darowizna rzeczowa przychodem dla stowarzyszenia

Stowarzyszenie, otrzymując darowiznę rzeczową powinno rozpoznać przychód podatkowy. Po sprzedaży przedmiotu darowizny dochód ustalony z tego tytułu może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.

07:51, 22.06.2023 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Pies w firmie? – czemu nie… A co z podatkami?

„Pies”, jak wskazuje słownik języka polskiego, to «zwierzę domowe hodowane m.in. dla przyjemności lub do polowań».

15:13, 21.06.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

TPR - w przypadku pożyczek limit ustalamy w odniesieniu do rzeczywiście udostępnionego kapitału

Nie ma decydującego znaczenia wysokość kapitału wynikająca z umowy pożyczki.

14:56, 21.06.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Obowiązki płatników podatku u źródła (Rachunkowość, czerwiec 2023 r.)

Przedsiębiorcy wypłacający podmiotom zagranicznym wynagrodzenie za usługi, odsetki czy dywidendy stają przed koniecznością weryfikacji, czy od tych wypłat trzeba potrącić podatek dochodowy.
10:53, 07.06.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Potwierdzenie zawarcia transakcji w internecie jest dowodem księgowym

Brak faktury lub umowy sprzedaży nie oznacza brak prawa do kosztów podatkowych u podatnika prowadzącego PKPiR oraz handlującego w sieci rzeczami używanymi.

11:31, 24.05.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Użyczenie infrastruktury technicznej generuje podatkowe przychody po stronie korzystającego

Kwestia skutków podatkowych świadczeń nie mających charakteru odpłatnego budzi od lat liczne emocje.

11:34, 18.05.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Zwolnienie od podatku PIT sprzedaży nieruchomości rolnej

Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dokonana przed upływem 5 lat od nabycia nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, przy zastrzeżeniu, że nabywca nie zmienił przeznaczenia gruntu rolnego.

11:29, 18.05.2023 Katarzyna Jastrzębska

Prokurent bez miesięcznych zaliczek na PIT

Prokurent powołany do pełnienia funkcji, który otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, nie może zwrócić się do spółki z wnioskiem o potrącanie z  wynagrodzenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

11:08, 18.05.2023 Agata Lipińska

Ulga na ekspansję tylko dla podmiotów wytwarzających swoje produkty samodzielnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 22 marca 2023 r. oddalił skargę na interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 16 grudnia 2022 r.

11:04, 18.05.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Stawka ryczałtu dla usług informatyka – 8,5% może być ryzykowne

Wybór stawki ryczałtu dla usług świadczonych przez informatyka nie jest łatwy.

10:56, 18.05.2023 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Wydatki na imprezę integracyjną częściowo w kosztach uzyskania przychodów

Podatnik będący organizatorem imprezy integracyjnej jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków (z wyjątkiem alkoholu), które zostały poniesione na rzecz jej pracowników.

10:40, 18.05.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Sfinansowanie prawa jazdy kandydatowi do pracy powoduje skutek w PIT

Spółka, która sfinansuje kandydatowi do pracy kurs prawa jazdy oraz inne uprawnienia wymagane do kierowania autobusami ma obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-11. 

10:31, 18.05.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Osoba samotnie wychowująca dziecko może mieszkać z partnerem

Okoliczność pozostawania w nieformalnym związku oraz zamieszkiwania z partnerem nie wyłącza prawa do skorzystania z rozliczenie podatkowego przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

10:23, 18.05.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Informację o cenach transferowych można złożyć na dotychczasowej wersji formularza

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej powinno być złożone w sekcji F „dodatkowe informacje”.

10:21, 18.05.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Wspólne opodatkowanie małżonków – kiedy się opłaca, a kiedy nie (Rachunkowość, kwiecień 2023 r.)

Łączne rozliczenie PIT jest na ogół korzystne dla małżonków. Jeśli jednak uzyskali dochody za granicą, powinni przeanalizować, czy nie lepiej rozliczyć się oddzielnie.
09:58, 26.04.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Zapłacone za ubezpieczonego zaległe składki ZUS nie stanowią przychodu do PIT

Po wielu latach utrzymywania niekorzystnego stanowiska dla pracodawców oraz zleceniodawców, fiskus zmienia zdanie.

08:01, 24.04.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Obowiązek składania informacji CIT-8ST

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o CIT informację CIT-8ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Polski zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę.

07:40, 24.04.2023 Agata Lipińska

Usługi świadczone przez informatyka opodatkowane stawką 12%

Przychody przedsiębiorcy świadczącego usługi informatyczne, które nie polegają na programowaniu, ale są związane z programowaniem, podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

13:06, 21.04.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Ryczałt - korzystne zmiany dla małżonków rozliczających najem prywatny

Do przychodów z najmu prywatnego osiągniętych w 2023 roku przez małżonków zastosowanie będzie miał podwójny limit dla stawki 8,5% ryczałtu.

12:59, 21.04.2023 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Koszty usunięcia „kolizji inwestycyjnej” a wartość początkowa ŚT

Niejednokrotnie w ramach prowadzonych inwestycji budowlanych dochodzi do tzw. „kolizji” z innym obiektem sieciowym (np. linią elektroenergetyczną, siecią wodociągową, ciepłowniczą, etc.), którego usytuowanie uniemożliwia zrealizowanie przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego.

12:24, 21.04.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Czynsz za wynajem nieruchomości od wspólnika do spółki a estoński CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 23 marca 2023 r. uchylił niekorzystną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 listopada 2022 r. w przedmiocie przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

12:10, 21.04.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny, doradca podatkowy

Składki ZUS w kosztach podatnika z innym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT stosujący rok podatkowy inny niż kalendarzowy powinni również od początku 2023 r. zaliczać do kosztów składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników na nowych zasadach.

12:05, 21.04.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Estoński CIT bez obowiązku informowania o strategii podatkowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 17 kwietnia 2023 r.. odniósł się do kwestii obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez spółki opodatkowane estońskim CIT.

11:54, 21.04.2023 Katarzyna Jastrzębska

Opodatkowanie zdalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Ukraińca z terytorium Polski (Rachunkowość, Marzec 2023 r.)

Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej zdalnie z terytorium Polski są tu opodatkowane, nawet jeśli działalność jest zarejestrowana w Ukrainie. Dotyczy to zarówno polskich, jak i ukraińskich rezydentów podatkowych. Potwierdzają to indywidualne interpretacje KIS.
14:18, 30.03.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

NSA: usługi ubezpieczeniowe bez podatku u źródła (WHT)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lutego 2023 r. odniósł się do kwestii usług ubezpieczeniowych w kontekście ewentualnego poboru podatku u źródła.

11:34, 22.03.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Pośrednictwo w sprzedaży czasami nie podlega podatkowi u źródła

Stanowisko organów podatkowych dotyczące zasadności opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży podatkiem u źródła nie jest niestety jednolite.

11:29, 22.03.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego w CIT-8

Obliczając koszty hipotetycznego kapitału własnego w zeznaniu za rok 2022 podatnik może wziąć pod uwagę zyski zatrzymane w latach 2019-2022.

10:56, 22.03.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Obowiązki roczne w zakresie podatku CIT zostały odroczone

Zgodnie z rozporządzeniem termin dotyczący m.in. sporządzenia zeznania CIT-8 został przedłużony do końca czerwca.

15:13, 21.03.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ryczałt za energię przy pracy zdalnej nie podlega pod PIT ani ZUS

Znowelizowane przepisy Kodeku Pracy przewidują zasady wykonywania pracy zdalnej.

14:53, 21.03.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Rewolucyjna Interpretacja Ogólna - Spóźnione faktury księgujemy w PKPiR na bieżąco

Dostarczone do biura rachunkowego faktury z opóźnieniem można księgować w PKPiR na bieżąco. Nie ma konieczności korygowania rozliczeń podatkowych wcześniejszych miesięcy. Najważniejsze, aby koszt trafił do tego roku podatkowego, którego dotyczy.

08:01, 07.03.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych – Interpretacja ogólna

Minister Finansów w opublikowanej 28 lutego 2023 r. interpretacji ogólnej sygn. DD5.8203.7.2022 wyjaśnił, w jaki sposób należy interpretować przepisy dot. obowiązków sprawozdawczych spółek nieruchomościowych oraz podatników będących ich wspólnikami.

08:19, 03.03.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny

Podatek w Polsce od działalności gospodarczej zarejestrowanej na Ukrainie

Jeżeli polski rezydent prowadzi  zdalnie z terytorium Polski zarejestrowaną na Ukrainie działalność gospodarczą można stwierdzić, że działalność ta spełnia warunki uznania ją za prowadzoną na terytorium Polski za pomocą "zakładu", o którym mowa w art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Ukrainą. 

12:29, 23.02.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje turbiny wiatrowej

Podatnik nie ma możliwości odliczenia od dochodu wydatków na zakup i instalację przydomowej turbiny wiatrowej, mimo że spełnia ona taką samą funkcję jak ogniwa fotowoltaiczne, które ulga termomodernizacyjna obejmuje.

11:55, 17.02.2023 Katarzyna Jastrzębska

Kurs waluty właściwy do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej koszty

Kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących dotyczących bonusów czy rabatów posprzedażowych powinny być przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego), a nie według kursu obowiązującego na dzień wystawienia faktur pierwotnych.

11:51, 17.02.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Rozliczenie podatkowe osób samotnie wychowujących dzieci

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci, które polegają m.in na możliwości obliczenia należnego podatku skalkulowanego w podwójnej wysokości od połowy rocznych dochodów.

11:42, 17.02.2023 Katarzyna Jastrzębska

Przedłużenie preferencji w zakresie darowizn na rzecz Ukrainców

Podatnicy podatku PIT i CIT w 2023 roku mogą ciągle korzystać z preferencji podatkowych przysługujących im do końca 2022 roku w związku z przekazaniem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

11:34, 17.02.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Zwolnienie z podatku dochodów ze zbycia udziałów (akcji) w spółce zależnej

Przepisy dotyczące zwolnienia dochodów uzyskiwanych przez Spółkę holdingową wzbudzają wątpliwości w praktyce.

11:18, 17.02.2023 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Dla obowiązków z obszaru cen transferowych za 2022 r. obowiązują nowe terminy

Od 2022 r. nastąpi przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych (w stosunku do ogólnych terminów ustawowych). Jednocześnie przestaną być stosowane tymczasowe (covidowe) regulacje, które wydłużały termin do końca roku.

10:27, 17.02.2023 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ulga na ekspansję w praktyce (Rachunkowość, luty 2023 r.)

Istotą wprowadzonej od 1.01.2022 r. ulgi na ekspansję, która ma zachęcać podatników CIT i PIT do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów, jest możliwość podwójnego uwzględnienia niektórych kosztów w rozliczeniu podatkowym. Niestety, pojawiają się liczne wątpliwości dotyczące warunków stosowania tej preferencji.

07:56, 07.02.2023 Łukasz Kalinowski - radca prawny

Estoński podatek od wartości brutto, a nie netto faktury (Rachunkowość, luty 2023 r.)

Ustalając wartość ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w odniesieniu do samochodów osobowych, podatnik ryczałtu od dochodów spółek powinien brać pod uwagę 50% wydatków odpowiadających kwocie brutto, tj. wraz z naliczonym VAT.
07:53, 07.02.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Objaśnienia podatkowe dotyczące zasad składania PIT-2

30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe – Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku.

08:33, 02.01.2023 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nowe obwieszczenie dotyczące bazowej stopy procentowej i marzy

Zostało opublikowane obwieszczenie dotyczące uproszczenia typu „bezpieczna przystań” dla umów pożyczek.

15:20, 29.12.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Wyższy limit dla składki zdrowotnej, stanowiącej koszt podatkowy w 2023 roku.

W 2023 roku wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych u przedsiębiorcy PIT liniowego w maksymalnej wysokości 10.200 zł rocznie.

07:20, 28.12.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odpłatne zbycie udziałów lub akcji bez podatków? (RP, 07.12.2022 r.)

Od 2022 r. prawodawca wprowadził do ustawy o CIT korzystne rozwiązanie dla spółek zbywających posiadane w innych podmiotach udziały/akcje.

15:21, 07.12.2022 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Ulga na robotyzację

Od 1 stycznia 2022 roku zarówno podatnicy podatku CIT jak i PIT mogą skorzystać z tzw. ulgi na robotyzację. Ulga ta jest przewidziana dla podatników ponoszących wydatki na określone, wymienione w ustawie, cele.

07:38, 17.11.2022 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Ulga badawczo-rozwojowa – jak ją stosować?

Istota ulgi badawczo rozwojowej (B+R) sprowadza się do możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania w PIT lub CIT określonych kategorii wydatków (kosztów kwalifikowanych), jakie zostały poniesione przez podatnika na prowadzoną przez niego działalność badawczo-rozwojową, pod warunkiem, że wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów.

07:35, 15.11.2022 Agata Lipińska

Ulga na prototypy

Tzw. ulga na prototyp umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania pewnej części poniesionych kosztów spełniających przesłanki do uznania za „koszty produkcji próbnej nowego produktu” lub „koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu”.

12:00, 10.11.2022 Natalia Ołówko-Przydatek - doradca podatkowy

Ulga na ekspansję

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy podatkowych wprowadzono rozwiązanie mające na celu zachęcenie podatników do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

12:56, 09.11.2022 Łukasz Kalinowski - radca prawny

Ulga na konsolidację- na czym polega?

Ulga na konsolidację jest jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych do ustawy o CIT, z której skorzystać może podatnik nabywający udziały w innej spółce w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

07:28, 08.11.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ulga na innowacyjnych pracowników - na czym polega?

Ulga na innowacyjnych pracowników przewidziana jest dla podatników, którzy ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową, a jednocześnie nie odliczą całości tych kosztów od podstawy opodatkowania.

13:09, 04.11.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Własny biznes plus etat - dwie kwoty wolne w ciągu roku (DGP, 24.10.2022 r.)

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych, który będzie zarazem pracownikiem, będzie mógł skorzystać w trakcie roku z dwóch kwot wolnych od podatku, czyli w sumie z 60 tys. zł bez PIT.

08:14, 24.10.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Obowiązek prowadzenia i przesyłania przez podatników CIT i PIT ksiąg w postaci elektronicznej (Rachunkowość, wrzesień 2022 r.)

Regulacje nakładające wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy użyciu programów komputerowych, a także cyklicznego przesyłania ich organom podatkowym – które miały wejść w życie od 2023 r. – zostały odroczone na kolejna lata.
11:34, 05.09.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Sprzedaż zakładowego ośrodka bez CIT (opublikowano w DGP, 01.09.2022 r.)

Sprzedaż zakładowego ośrodka wypoczynkowego nie jest przychodem podatkowym, nawet jeżeli był on wykorzystywany głównie komercyjnie, a tylko w nieznacznym stopniu przez pracowników spółki – potwierdził dyrektor KIS.

08:54, 02.09.2022 Agata Lipińska

Sfinansowanie dotacją nie zawsze wyklucza z podatkowych kosztów (DGP, 31.08.2022 r.)

Opłaty wstępna i transferowa, które zostały uiszczone w związku z leasingiem pojazdu elektrycznego, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW są kosztem uzyskania przychodów, mimo zę otrzymane dofinansowanie jest zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT - potwierdził dyrektor KIS.

 

08:00, 31.08.2022 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pośrednich transakcji rajowych ma zostać zniesiony

Rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej ustawę o CIT. Jedną z planowanych zmian na być zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych.

08:41, 26.08.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Likwidacja części środka trwałego sfinansowanego dotacją – skutki podatkowe i bilansowe (Rachunkowość, sierpień 2022 r.)

Omówienie podstawowych skutków podatkowych i bilansowych likwidacji środka trwałego sfinansowanego dotacją jest przedmiotem artykułu opublikowanego w miesięczniku Rachunkowość.

08:02, 03.08.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kto może zmienić formę opodatkowania, by zminimalizować skutki Polskiego Ładu (Rachunkowość, Sierpień 2022 r.)

Przedsiębiorcy, którzy od 1.07.2022 r. chcą przejść z ryczałtu ewidencjonowanego na ogólne zasady opodatkowania, muszą do 22.08.2022 r. poinformować o tym właściwy US.
13:52, 27.07.2022 Agata Lipińska

Więcej wynagrodzenia dla płatnika począwszy dla zaliczek pobranych w lipcu

Płatnikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,6% kwoty pobranych podatków.

09:19, 12.07.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Hipotetyczny podatek – co to takiego (Rachunkowość, lipiec 2022 r.)

Zmiana skali podatkowej w trakcie roku, likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz mechanizmu odraczania terminu poboru różnicy w zaliczkach na PIT przyczyniły się do wprowadzenia przez ustawodawcę nieznanych dotychczas w Polsce rozwiązań, takich jak mechanizm obliczania przez organ podatkowy hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.
08:21, 04.07.2022 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Jak dochować należytej staranności przy weryfikacji czy kontrahent jest rzeczywistym właścicielem

Sposób dochowania należytej staranności w kontekście tzw. pośrednich transakcji rajowych budzi dużo wątpliwości w praktyce.

15:13, 27.06.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Wyłączenie amortyzacji z kosztów od 2023 r. obejmie także inwestycje w obcych budynkach i lokalach mieszkalnych

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora KAS w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2022 r., wyłączenie możliwości zaliczania do KUP odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych ma zastosowanie również do inwestycji w obcych środkach trwałych.

12:17, 24.06.2022 Natalia Ołówko - doradca podatkowy

Otrzymany przez ryczałtowca zwrot kosztów i diety podlega opodatkowaniu

Podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie może wykazywać do opodatkowania przychodów pomniejszonych o zwroty kosztów zagwarantowane umową o świadczenie usług w ramach B2B.

14:27, 20.06.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jako koszt podatkowy (Raqchunkowość, czerwiec 2022 r.)

Zapłacone kary umowne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w nielicznych i uzasadnionych gospodarczo przypadkach.

08:00, 08.06.2022 Agata Lipińska

Opodatkowanie wygranej w konkursie i sprzedaży nagrody (Rachunkowość, maj 2022 r.)

Wygrana wiąże się z koniecznością wypełnienia pewnych obowiązków wobec fiskusa. Ich ciężar spoczywa głównie na podmiocie wydającym nagrodę, który pełni rolę płatnika PIT.
13:27, 05.05.2022 Natalia Ołówko - doradca podatkowy

Rozliczanie PIT od dochodów Ukraińców (Rachunkowość, kwiecień 2022 r.)

Sposób rozliczania podatku dochodowego przez płatnika zależy od formy zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz ich rezydencji podatkowej.

09:13, 25.04.2022 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Ulga termomodernizacyjna – warunki skorzystania i co z nich wynika (RP, 20.04.2022 r.)

Ulga termomodernizacyjna to preferencja podatkowa, z której podatnicy mogą korzystać od 2019 roku. Bezpośrednim celem jej wprowadzenia było wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

10:53, 20.04.2022 Natalia Ołówko

Jak rozliczyć koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego (Rachunkowość, kwiecień 2022 r.)

Podatnicy CIT, którzy przekażą zysk na kapitał zapasowy lub rezerwowy bądź wniosą dopłaty do spółki, mogą zaliczyć do kosztów podatkowych kwoty tzw. hipotetycznych odsetek.
12:37, 12.04.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Spłaciłeś kredyt – możesz odzyskać niesłusznie zapłacony podatek

Takie wnioski należy wyciągnąć na tle stanowiska Ministra Finansów zaprezentowanego w interpretacji ogólnej z dnia 1 kwietnia 2022 r. znak: DD2.8202.5.2020.

14:03, 08.04.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Płatnicy PIT – planowane regulacje (RP, 06.04.2022 r.)

Ustawodawca zamierza od 1 lipca br. obniżyć stawkę PIT z 17 do 12 proc., przy jednoczesnej likwidacji ulgi dla klasy średniej. Mniejsza stawka podatku ma zrekompensować ubytek w dochodach podatników spowodowany 9 proc. składką zdrowotną, która de facto stała się od 1 stycznia 2022 r. dodatkowa daniną.

08:16, 07.04.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Minimalny podatek dochodowy – zasady rozliczenia (Rachunkowość, kwiecień 2022 r.)

Będące podatnikami CIT spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w 2022 r. osiągną zbyt mały zysk lub poniosą stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe, zapłacą specjalną daninę na rzecz fiskusa.
09:52, 01.04.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Jak wykazać w CIT-8 umorzoną subwencję z PFR (Rachunkowość, 21.03.2022 r.)

Podatnicy CIT, którym w 2021 r. z powodu pandemii COVID-19 umorzono subwencję finansową ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, muszą to zdarzenie odpowiednio zaraportować w zeznaniach rocznych CIT-8.
13:37, 22.03.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT za 2021 rok

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.

08:15, 21.03.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Skutki podatkowe darowizn dla obywateli Ukrainy

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 3 marca br. opublikowano informacje na temat projektowanych zmian podatkowych dla podmiotów wspierających poszkodowanych zbrojną agresją na Ukrainę.

08:42, 04.03.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiana przepisów w zakresie odroczenia różnicy w zaliczkach na PIT

Już tylko na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

10:43, 01.03.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Legislacyjny błąd, który wymaga natychmiastowej poprawy (DGP, 22.02.2022 r.)

Przepis został tak napisany, że aktualnie nakłada obowiązek opłacania minimalnego podatku dochodowego od całości przychodów ‒ również tych, które są objęte cenami zatwierdzanymi lub regulowanymi urzędowo.

13:32, 23.02.2022 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Ulga na powrót – warunki zwolnienia od podatku (Rachunkowość, Luty 2022 r.)

Od 2022 r. obowiązuje zwolnienie od podatku przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, w związku z przeniesieniem przez podatnika miejsca zamieszkania na terytorium RP.
09:24, 14.02.2022 Agata Lipińska

Zmienione zasady liczenia zaliczek na PIT – tzw. Rolowanie zaliczek

Szanowni Państwo, w dniu 7 stycznia w Dzienniku Ustaw, zostało opublikowane rozporządzanie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U poz. 28).

09:20, 10.01.2022 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ulga na powrót – warunki zwolnienia od podatku

Nowy Ład od 2022 roku wprowadza zwolnienie od podatku do wysokości 85.528 zł przychodów w roku podatkowym, w związku z przeniesieniem przez podatnika miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże osoby które powróciły do Polski nie będą płacić podatku pod warunkiem, że uda się im udokumentować fakt posiadania rezydencji podatkowej w innym państwie przynajmniej przez trzy lata.

15:33, 05.01.2022 Agata Lipińska

Ograniczenia w amortyzacji podatkowej środków trwałych od 2022 (Rachunkowość i podatki, Grudzień 2021 r.)

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu niektóre składniki majątku trwałego będą amortyzowane na znacznie mniej korzystnych zasadach albo nie będą amortyzowane wcale.

08:32, 09.12.2021 Natalia Ołówko

Zmienione zasady składania CIT-ST od 2022 roku

Od 2022 roku CIT-ST, będzie składany tylko raz w roku, a nie – jak obecnie - przy każdej zmianie stanu zatrudnienia.

07:47, 24.11.2021 Karol Przydatek

Podatkowe i rachunkowe skutki połączenia spółek (Rachunkowość i Podatki, listopad 2021 r.)

Połączenie spółek handlowych to operacja gospodarcza, która wywołuje różnorodne skutki na gruncie prawa bilansowego i podatkowego. Poniżej opisujemy te najważniejsze.
08:05, 18.11.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – problemy praktyczne (Rachunkowość, listopad 2021 r.)

Chcąc zachęcić przedsiębiorców do badań naukowych oraz prac rozwojowych, ustanowiono ulgę w podatku dochodowym dla prowadzących taką działalność.

11:28, 10.11.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Działalność gospodarcza w domu korzystna podatkowo (RP, 20.10.2021 r.)

Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje przedsiębiorcę do wskazania lokalu, w którym jest ona wykonywana. Nie zawsze jednak oznacza to konieczność ponoszenia kosztów budowy nowego biura lub jego wynajmowania.

13:28, 20.10.2021 Karol Przydatek

Interpretacja ogólna doprecyzowująca wydatki na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jednakże w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

14:19, 15.10.2021 Karol Przydatek

Ulga dla „Klasy Średniej” – Nowy Ład

Ulga dla klasy średniej ma na celu zrekompensowanie podatnikowi utraty wynagrodzenia netto w związku ze zniesieniem zasady odliczania składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, od zaliczki na podatek.

14:08, 04.10.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podatnicy stracą więcej, niż mieli stracić (DGP, 27.09.2021 r.)

W zakresie kosztów finansowania dłużnego Polski Ład może przynieść odmienny skutek od założonego. Wątpliwości mogą być większe niż te, które Ministerstwo Finansów próbuje właśnie rozwiać.

08:28, 28.09.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Podatkowe aspekty egzekwowania odszkodowań i wierzytelności (Rzeczpospolita, 22.09.2021 r.)

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby, które jej nie prowadzą, spotykają się z sytuacjami, gdy łączą się z innym podmiotem stosunkiem zobowiązaniowym, z tytułu którego przysługuje im uprawnienie do spełnienia żądania przez ten podmiot.

10:52, 22.09.2021 Karol Przydatek

Umorzony przez bank dług nie zawsze jest przychodem dla podatnika

W sytuacji kiedy bank zwolni z długu tylko niektórych współkredytobiorców, podczas gdy pozostali odpowiadają za cały dług nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

15:20, 07.09.2021 Karol Przydatek

Ulga B+R w spółce jawnej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą w zakresie utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej nieposiadającej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

15:16, 07.09.2021 Natalia Ołówko

Grupowa DCT (master file) – odpowiedź Ministerstwa na interpelację

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

21:17, 21.08.2021 Natalia Ołówko

Wynagrodzenia pracowników, a koszty kwalifikowane w uldze B+R

Wynagrodzenia wraz z narzutami mogą stanowić koszty kwalifikowane, ale tylko w zakresie w jakim pracownik faktycznie wykonuje czynności związane z działalnością badawczo-rozwojową. Wynagrodzenie za czas urlopu kosztem kwalifkowanym nie będzie.

08:31, 29.07.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Ceny transferowe w spółkach cywilnych (Rzeczpospolita, 14.07.2021 r.)

Ceny transferowe (transakcyjne) są cenami stosowanymi przy sprzedaży towarów i dóbr materialnych bądź świadczeniu usług między podmiotami powiązanymi.
11:53, 14.07.2021 Karol Przydatek

Społecznościowe finansowanie niejednoznaczne podatkowo (Rzeczpospolita, 16.06.2021 r.)

Wielu ludzi, realizując swoje pasje i zainteresowania, dzielą się nimi w Internecie z innymi użytkownikami, nie zwracając przy tym uwagi na otrzymywane wsparcie finansowe, ponieważ nie jest ono celem samym w sobie przy podejmowanych przez nich działaniach.
09:10, 16.06.2021 Karol Przydatek

Ceny transferowe a transakcje z podmiotami z rajów podatkowych (RP, 9.06.2021 r.)

Po zmianie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, które weszły w życie od początku 2021 r., podatnicy powinni przeanalizować czy nie dokonują rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych oraz czy nie są one dokonywane przez kontrahentów.
09:01, 10.06.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Rozliczenie nadpłaconych zaliczek na poczet „starego” zysku spółki komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT (miesięcznik Rachunkowość, czerwiec 2021 r.)

Spółka komandytowa od 1.05.2021 r. stała się podatnikiem CIT. W okresie od stycznia do kwietnia wypłacała wspólnikom (komplementariuszowi – sp. z o.o., i komandytariuszom – osobom fizycznym) zaliczki na poczet zysku.

07:55, 01.06.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Opodatkowanie ryczałtem dochodów z zagranicznego najmu (miesięcznik Rachunkowość, czerwiec 2021 r.)

Chociaż tzw. ryczałt ewidencjonowany płaci się od przychodu, a nie od dochodu, wybór opodatkowania w tej formie może okazać się bardziej opłacalny, szczególnie w przypadku uzyskiwania wpływów z najmu nieruchomości położonych w innym państwie.
08:33, 31.05.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Płatnikami PIT są jednostki organizacyjne gminy, a nie gmina (DGP, 26.04.2021 r.)

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z umów zlecenia i umów o dzieło nie powinna być gmina lecz funkcjonujące w jej strukturze jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urząd gminy.

15:24, 26.04.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

PIT a ulga termomodernizacyjna (Rzeczpospolita, 21.04.2021 r.)

W rozliczeniu rocznym PIT można odliczać wydatki na termomodernizację własnego budynku mieszkalnego. Skorzystanie z tej ulgi wymaga od podatnika spełnienia kilku warunków.

13:20, 21.04.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

CIT-ST – kto i kiedy musi go składać (Rzeczpospolita, 14.04.2021 r.)

Każdy podatnik CIT zatrudniający pracowników w zakładach, oddziałach, warsztatach, biurach, sklepach, galeriach czy magazynach położonych w innej gminie niż ta, w której znajduje się siedziba podatnika, ma obowiązek składania do organu podatkowego informacji podatkowej CIT-ST.

09:24, 14.04.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odszkodowanie za naprawę leasingowanego auta – czy jest przychodem (Rachunkowość. kwiecień 2021 r.)

Otrzymane odszkodowanie, dotyczące składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, stanowi przychód do opodatkowania.
Czy jest tak również w przypadku leasingowanego samochodu osobowego i szkody rozliczanej „bezgotówkowo”?

09:14, 06.04.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Koszty kapitału własnego w rozliczeniu CIT (miesięcznik Rachunkowość, kwiecień 2021 r.)

Ustawodawca, chcąc zachęcić do pozostawiania kapitału w spółkach, umożliwił – począwszy od 2020 r. – zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od takiego kapitału.
09:11, 06.04.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Rozporządzenia odraczające termin na CIT-8 oraz SF za 2020 rok

W dniu 29-03-2021 r. opublikowano rozporządzenie odraczające termin na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku oraz rozporządzenie wydłużające termin na sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

11:26, 30.03.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nowe wzory zeznań CIT za 2020 r.

Zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające nowe wzory zeznań podatkowych obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych.

15:23, 23.03.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Fundusz socjalny – świadczenia wolne od PIT (miesięcznik Rachunkowość, marzec 2021 r.)

W związku z pandemią COVID-19 nadal obowiązuje podwyższony do 2000 zł limit świadczeń wolnych od podatku dochodowego, które są finansowane pracownikom ze środków zfśs.
10:40, 22.03.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – aspekty prawne i podatkowe (opublikowano w Rachunkowość, marzec 2021 r.)

Od 1.01.2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT.

10:23, 03.03.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Przedłużono terminy dla CIT- 8 oraz TPR-C/P

Sejm uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 

11:26, 01.03.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ceny transferowe – zmiany w przepisach od 2021 r. (Rzeczpospolita, 17.02.2021 r.)

Znowelizowane przepisy o cenach transferowych m.in. rozszerzają katalog podmiotów, które mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.

08:18, 19.02.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Potrącenie wierzytelności – skutki podatkowe (Rachunkowość, luty 2021 r.)

Nierzadko zdarza się, że dwaj przedsiębiorcy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów rozliczania jest wówczas potrącenie.

11:34, 10.02.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Kolejne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT

Po raz kolejny przedłuża się termin przekazania zaliczek na PIT pobranych z wynagrodzeń pracowników. Tym razem wpłat należnych za styczeń 2021 r. - tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2021 r.

12:18, 05.02.2021 Karol Przydatek

Ulga w PIT dla młodych - co się zmienia od 2021 (opublIkowano w Rzeczpospolitej, 28.01.2021 r.)

Od 2021 roku wolne od podatku PIT są nie tylko przychody ze stosunku pracy czy umowy zlecenia, ale również wynagrodzenia uzyskiwane na płatnych praktykach absolwenckich oraz stażach uczniowskich.
07:40, 28.01.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odsetki za zwłokę czasem z podatkiem u źródła (opublikowano w DGP, 19.01.2021 r.)

Wypłata na rzecz nierezydenta kar za nieterminową płatność może wiązać się z obowiązkiem poboru podatku u źródła. Wskazuje na to niedawna interpretacja indywidualna dyrektora KIS.

11:41, 22.01.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

9-proc. CIT dla spółki komandytowej. Wątpliwości wciąż pozostają (opublikowano w DGP, 05.01.2021 r.)

Odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie prawa do 9-proc. stawki CIT nie rozwiązuje niestety wątpliwości dotyczących opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym.

15:21, 05.01.2021 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Ryzykowne odliczenie darowizn na walkę z COVID-19 (opublikowano w DGP, 15.12.2020 r.)

Nowelizacja ustawy o CIT pozwoliła odejmować od podstawy opodatkowania darowizny na walkę z koronawirusem. Niestety, przepisy przejściowe nie pozwalają określić, czy podatnik może to zrobić już w zaliczce za listopad br.

08:17, 15.12.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zmiany w ryczałcie od 2021 roku (opublikowano w Rzeczpospolitej, 18.11.2020 r.)

Zmiana definicji wolnego zawodu, podwyższenie granicznej kwoty przychodów, obniżenie stawek ryczałtu oraz umożliwienie większej liczbie przedsiębiorców korzystania z ryczałtu – to najważniejsze zmiany wprowadzane od 2021 r. do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
09:00, 18.11.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przedłużenie terminu do zaliczek na PIT-4 dla wybranych branż

6 listopada 2020 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

08:36, 10.11.2020 Natalia Ołówko

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych uchwalone przez Sejm

W dniu 28 października zostały uchwalone przez Sejm dwie ustawy zmieniające podatki. Do najważniejszych zmian należy uznanie spółek komandytowych za podatników podatku CIT oraz wprowadzenie estońskiego sytemu opodatkowania.

14:59, 30.10.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Szczepienia od grypy bez podatku PIT

Ministerstwo Finansów wydaje rozporządzanie w sprawie zaniechania podatku PIT od szczepionek przeciwko grypie.

11:02, 27.10.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Estoński CIT w prekonsultacjach

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano założenia proponowanych zmian wprowadzających „Estoński CIT”. Zmiany mają charakter konsultacyjny i mogą oczywiście ulec jeszcze modyfikacji w toku prac rządowych i parlamentarnych.

08:47, 05.08.2020 Karol Przydatek

Gdy maleją odpisy na ZFŚS, powstaje problem z CIT (opublikowano w DGP, 13.07.2020 r.)

Tarcza 4.0 sprawiła, że wielu pracodawców straciło prawo do wyższych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy to oznacza obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak, to na bieżąco czy wstecz?

09:12, 13.07.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wydanie majątku likwidowanej spółki jest bez podatku dochodowego (opublikowano w DGP, 15.06.2020 r.)

Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie podatkowych skutków przekazania nieruchomości wspólnikowi na skutek likwidacji spółki kapitałowej.
09:00, 15.06.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kolejne przedłużenie terminu do złożenia informacji IFT-2R

Minister Finansów wydał rozporządzenie, na podstawie którego termin na złożenie informacji IFT-2R został przedłużony do końca 7 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

10:50, 01.06.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kolejne przedłużenie terminu przekazania zaliczek pobranych na PIT-4

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

10:47, 01.06.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Brak przychodu przy likwidacji spółki i wydaniu nieruchomości wspólnikowi

Dyrektor KIS zmienia stanowisko w zakresie skutków podatkowych w związku z przekazaniem nieruchomości wspólnikowi na skutek likwidacją spółki z o.o. Spółka, której majątek po zakończeniu procedury likwidacyjnej, zostanie przekazany na własność wspólnikowi nie uzyskuje przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

07:44, 27.05.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Subwencja z PFR - a podatki!

Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach informację dotyczącą skutków podatkowych pomocy otrzymywanej przez przedsiębiorców w postaci subwencji finansowej, przyznawanej przez Polski Fundusz Rozwoju.

08:31, 20.05.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wynagrodzenia za pracę. Inaczej dla celów podatkowych, inaczej dla bilansowych (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 18.05.2020 r.)

Stosowana często przez podatników praktyka traktowania pensji pracowniczych jako kosztów bezpośrednich może być kwestionowana przez organy podatkowe.

10:10, 18.05.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nabywca usługi refakturowanej stosuje ograniczenie z art. 15e ustawy o CIT

Ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może mieć zastosowanie do podmiotu, nabywającego usługi od podmiotu powiązanego na zasadzie refaktury.

11:55, 07.05.2020 Karol Przydatek

Kary umowne za opóźnienia są wyłączone z kosztów podatkowych

Z kosztów podatkowych wyłączone są odszkodowania i kary umowne z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług. 

09:03, 06.05.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Tarcza antykryzysowa a zmiany w PIT (opublikowano w Rzeczpospolitej, 23.04.2020 r.)

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana Tarczą Antykryzysową, wprowadziła wiele zmian do przepisów prawa podatkowego.

11:53, 23.04.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Objaśnienia podatkowe dotyczące używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Na stronach Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe dotyczące skutków podatkowych używania samochodu osobowego w działalności gospodarczej.

13:30, 15.04.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Przedsiębiorstwo w spadku (opublikowany w Rzeczypospolitej, 01.04.2020 r.)

Przejęta po śmierci przedsiębiorcy firma to dość specyficzny podatnik, na którym ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg, ustalania dochodu podatkowego, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenia po zakończeniu roku zeznania rocznego PIT-36S lub PIT-36LS.

11:38, 01.04.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Terminy złożenia zeznania CIT-8, oraz informacji ORD-U i IFT-2R przedłużone

W związku z epidemią koronawirusa dokonano przedłużenia terminu do złożenia niektórych zeznań i informacji podatkowych.

09:37, 30.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nowe wzory dokumentów elektronicznych informacji TP-R

Opublikowano nowe wzory dokumentów elektronicznych do przygotowania informacji o cenach transferowych TP-R, które podatnicy mogą wykorzystać do przesyłania w formie schematu XML przez bramkę e-deklaracje.

13:56, 26.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

CIT-8 - termin dla niektórych przesunięty

W związku z epidemią koronawirusa planowane jest przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla niektórych podatników.

08:31, 25.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Limit kosztów finansowania dłużnego – kolejny wyrok korzystny dla podatnika

W wyroku z dnia 6 lutego 2020 r. wydanym przez WSA w Poznaniu (sygn. akt. I SA/Po 920/19) po raz kolejny zaprezentowano korzystne dla podatników podejście dotyczące limitowania zaliczania do KUP kosztów finansowania dłużnego.

09:44, 18.03.2020 Natalia Ołówko

Objaśnienia dotyczące zwolnienia dochodów z działalności określonej w decyzji o wsparciu

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

07:56, 17.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ulga na złe długi (opublikowano w Rzeczpospolitej, 11.03.2020 r.)

Ulga tego typu jest już podatnikom znana, bowiem od kilkunastu lat funkcjonuje na gruncie ustawy o VAT. Wydawać by się mogło, że w związku z tym nowe przepisy nie będą sprawiały kłopotów. Okazuje się jednak, że ich treść wciąż może budzić wątpliwości.

09:55, 11.03.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Opodatkowanie stawką 9 proc. (opublikowano w Rzeczpospolitej, 04.03.2020 r.)

Do końca marca 2020 r. podatnicy muszą obliczyć i zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych. Po raz pierwszy niektórzy z nich mogą skorzystać z opodatkowania preferencyjną stawką, ale o tym jakie warunki należy przy tym spełnić, powinni wiedzieć księgowi dokonujący rozliczenia z fiskusem.

08:25, 04.03.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (opublikowano w Rzeczpospolitej, 19.02.2020 r.)

Limit 30 proc. EBITDA dotyczy przekroczenia, a nie samych kosztów korzystania z cudzego kapitału. Nadwyżka ta stanowi różnicę pomiędzy kosztami uzyskania oraz korzystania z cudzego kapitału a przychodami o charakterze odsetkowym. Oznacza to, że uzyskiwane przychody o charakterze odsetkowym zwiększają limit kosztów finansowania dłużnego.
07:49, 21.02.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Problem z rozliczeniem menedżerów. Kurs językowy nie jest przychodem, podyplomówka już tak (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 11.02.2020 r.)

Spółki, w których członkowie zarządu nie są pracownikami, lecz menedżerami na kontrakcie, mają nie lada kłopot. Nie wiedzą, czy i które szkolenia sfinansowane prezesowi należy doliczyć do podatku PIT.

12:48, 11.02.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wpłaty do PPK kosztem miesiąca, za który jest należne wynagrodzenie pracownika

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z terminem zaliczania do kosztów podatkowych wpłat na PPK.

10:13, 22.01.2020 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów wyjaśnia sposób wypełnienia PIT-11 w kontekście ulgi dla młodych

Sposób wypełnienia PIT-11 za 2019 r. został wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów.

09:44, 16.01.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Odsetki i inne koszty finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 15.01.2020 r.)

Obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych kosztów związanych z korzystaniem z cudzego kapitału może w znacznym stopniu wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty. O tym, jak obliczyć limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz które koszty podlegają limitowaniu powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.
12:48, 15.01.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Do jakiego źródła zaliczyć koszty dochodzenia roszczeń o zapłatę? (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 13.01.2020 r.)

Nawet jeśli należności są obecnie zaliczane do zysków kapitałowych, to ich koszty wpływają na dochód z pozostałych źródeł, jeżeli przychód został rozpoznany przed 2018 r. – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

12:41, 15.01.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zaliczka za grudzień obowiązkowo do 20 stycznia

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą wpłacać zaliczkę na PIT za grudzień obligatoryjnie do 20 stycznia następnego roku.

08:49, 15.01.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Problem z odliczaniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 16.12.2019 r.)

Przepisy są do tego stopnia nieprecyzyjne, że nie można wykluczyć, iż wynagrodzenie za grudzień będzie kosztem grudnia, wpłaty do PPK – kosztem stycznia, a składki ZUS – kosztem lutego. Czy nie można by tego uprościć?

09:03, 16.12.2019 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Wydatki na używanie samochodów osobowych według organów podatkowych (opublikowano w dzienniku Rzeczpospolita, 11.12.2019 r.)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy limitujące możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na używanie aut.
11:07, 11.12.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Regulowanie należności – coraz więcej wątpliwości (opublikowano w dzienniku Rzeczpospolita, 27.11.2019 r.)

Przepisy zmieniające zasady wyłączania z kosztów podatkowych wydatków zapłaconych bez pośrednictwa rachunku płatniczego wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. Sam obowiązek dokonywania niektórych płatności za pośrednictwem rachunku bankowego nie jest nowy i wynika z ustawy – Prawo przedsiębiorców.

08:27, 27.11.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Ujęcie podatku od nieruchomości oraz odsetek od kredytów u dewelopera

Przepisy podatkowe stanowią, że zapłacone odsetki od otrzymanego kredytu stanowią koszt bezpośredni związany z realizowaną inwestycją, natomiast prowizja banku stanowi koszt bezpośredni niezależnie od tego czy została ona zapłacona. 

08:42, 14.11.2019 Karol Przydatek

Przedsiębiorcy płacą zaliczkę na PIT w stawce 17,75% już za wrzesień

Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach objaśniania podatkowe z dnia 17 października b.r., dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

08:13, 18.10.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ograniczenia zatorów płatniczych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 04.09.2019 r.)

Nieopłacone w terminie faktury będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania w CIT i PIT.

11:58, 05.09.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kiedy odsetki nie mogą być kosztem (opublikowano w Rzeczpospolitej, 28.08.2019 r).

Prowadzenie własnego biznesu często wiąże się z koniecznością zaciągania kredytów. Nierzadko zdarza się, że prowadząc firmę, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością opóźnień w płatnościach. I może pojawić się konieczność zapłaty odsetek.
13:25, 28.08.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Usługi pośrednictwa są jednak objęte podatkiem u źródła (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 27.08.2019 r.)

Zmiana podejścia organów podatkowych  może oznaczać obciążenie dodatkowymi obowiązkami podmiotów korzystających z zagranicznych pośredników

07:57, 27.08.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie - skutki w PIT.

W przypadku sprzedaży mieszkania nabytego do majątku odrębnego w wyniku podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami, dla podatku PIT, znaczenie ma data nabycia mieszkania do majątku wspólnego małżonków.

12:03, 23.08.2019 Natalia Ołówko

Nowe obowiązki płatników - Zwolnienie z PIT do 26 roku życia (opublikowano w Rzeczpospolitej, 24.07.2019 r.)

Podmioty zatrudniające osoby do 26 roku życia będą miały obowiązek zwalniać od podatku wypłacane im wynagrodzenia, o ile nie przekroczą one w skali roku odpowiednich kwot. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 sierpnia 2019 r.

08:06, 24.07.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zasady składania oświadczeń o cenach transferowych

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące zasad składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowej.

08:30, 19.07.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone do końca 2019 r.

Płatnicy nadal mogą nie pobierać podatku u źródła, stosując zwolnienia wynikające z ustaw oraz przepisy UPO (niezależnie od wysokości wypłacanej należności).

09:58, 01.07.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Czy można wybrać sposób dokumentowania transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi w 2018 r. (opublikowano w Monitorze Księgowego - czerwiec 2019 r.)

Spółka realizowała w 2018 r. różnego rodzaju transakcje z podmiotami powiązanymi. Dowiedzieliśmy się, że dokumentację podatkową tych transakcji można sporządzić albo według przepisów obowiązujących w 2018 r., albo według przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. Czy faktycznie Spółka  może  do oceny tego czy i jak udokumentować te transakcje zastosować przepisy wprowadzone z początkiem 2019 r.? Jeśli tak, to wybór których przepisów będzie bardziej korzystny.

09:34, 10.06.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS a PIT (opublikowano w Rzeczpospolitej, 15.05.2019 r.)

Zbliża się czas dofinansowywania z funduszy socjalnych letnich urlopów pracowników i członków ich rodzin. Komisje socjalne i służby księgowe oceniają, czy i jakie świadczenia muszą być opodatkowane PIT, a które są od niego zwolnione.

13:25, 15.05.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Budynek częściowo wykorzystywany do celów mieszkalnych nie daje prawa do zwolnienia

Wykorzystywanie części nabywanego budynku do potrzeb innych niż mieszkalne pozbawia możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

10:56, 10.05.2019 Natalia Ołówko

Albo darowizna dla pracownika albo koszt dla firmy

Przekazane pracownikom upominki nie są kosztem podatkowym. Pracodawca, który przekazuje prezenty dla pracowników nie może takich wydatków zaliczyć KUP. Prezent de facto jest darowizną, która, co prawda, nie stanowi przychodu po stronie pracownika w ustawy o podatku PIT, ale jednocześnie nie może stanowić kosztów podatkowych dla pracodawcy.

11:31, 06.05.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wycieczka dla pracowników może być bez podatku PIT

Po raz kolejny Dyrektor KIS potwierdza, że zorganizowana dla pracowników wycieczka, której celem jest integracja pracowników nie powoduje obowiązku naliczenia podatku PIT. Przykładem pozytywnego stanowiska fiskusa w tym zakresie jest najnowsza interpretacja indywidualne z dnia 3 kwietnia 2019 roku, 0113-KDIPT2-3.4011.165.2019.1.ID.

08:16, 16.04.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jak liczyć PIT ze sprzedaży nieruchomości (opublikowano w Rzeczpospolitej, 10.04.2019 r.)

Biura rachunkowe prowadzą nie tylko biznesowe rozliczenia księgowe i podatkowe swoich klientów. Są też doradcami w prywatnych sprawach np. dotyczących obowiązków i możliwych rozwiązań przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

08:52, 10.04.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jak ustalić rezydencję podatkową Zleceniobiorców?

Podmioty zatrudniające na umowy zlecenia obywateli Ukrainy mogą ustalać ich rezydencję podatkową w oparciu o złożone w tym zakresie przez Zleceniobiorcę oświadczenie.

13:51, 08.04.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odpis amortyzacyjny podlega limitowaniu w ramach 5% EBITDY

Limitowaniu w ramach art. 15e CIT mogą podlegać również odpisy amortyzacyjne dokonywane w związku z nabyciem od podmiotów powiązanych określonych wartości niematerialnych i prawnych.

15:23, 29.03.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nowe wzory formularzy CIT

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 roku (Dz. U. poz. 570) określił nowe wzory formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie dnia 27 marca 2019 roku.

15:21, 29.03.2019 Karol Przydatek

CIT-8 na nowych zasadach. Co zaliczyć do zysków kapitałowych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 13.03.2019 r.)

Do końca marca 2019 r. podatnicy muszą obliczyć i zapłacić podatek według zmienionych regulacji, czyli z uwzględnieniem podziału dochodu na dwa źródła: zyski kapitałowe i pozostałe źródła. Prawidłowa klasyfikacja przychodów i kosztów to zadanie księgowych, dokonujących rozliczeń z fiskusem.  

08:33, 13.03.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Różnice kursowe i koszty opcji związane ze sprzedażą akcji wpływają na dochód z pozostałych źródeł (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 07.03.2019 r.)

Koszty opcji oraz różnice kursowe związane z przychodami obecnie zaliczanymi do zysków kapitałowych, poniesione w latach poprzednich, wpływają na dochód z pozostałych źródeł. Ostatnia interpretacja prowadzi do wniosku, że skoro przychód nie został zaliczony do źródła zyski kapitałowe, to koszty z nim związane podlegają zaliczeniu do pozostałych źródeł.   

11:37, 07.03.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Jakie są skutki utraty prawa do 9 proc. CIT w trakcie roku podatkowego (opublikowano w Rzeczpospolitej, 13.02.2019 r.)

Zmodyfikowane od 2019 r. zasady stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych nasuwają kilka istotnych wątpliwości.

08:08, 13.02.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Wystarczy jakikolwiek stopień wykonywania władzy rodzicielskiej, by skorzystać z ulgi na dziecko (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 07.02.2019 r.)

Matka dziecka, będąca rozwódką, odliczyła od swojego podatku 100 proc. ulgi, tj. 1112,04 zł na dziecko. Jednocześnie zakwestionowała odliczenie 50 proc. ulgi na to samo dziecko przez byłego męża. Uważała, że preferencja mu nie przysługuje.
07:45, 08.02.2019 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową może sporo kosztować (opublikowano w Rzeczpospolitej, 30.01.2019 r.)

Zanim podatnik zacznie korzystać z możliwości jednokrotnego opodatkowania dochodów, przy restrukturyzacji musi zapłacić podatek od niepodzielonych zysków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz tych przekazanych na kapitały zapasowy czy rezerwowy.

11:15, 30.01.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Fiskus zmienia zdanie co do kart na posiłki profilaktyczne (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 09.01.2019 r.)

Wartość kart przedpłaconych (żywieniowych) stanowi dla pracowników przychód, który nie jest objęty zwolnieniem z PIT – wynika z najnowszych interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
08:49, 09.01.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Wykaz materiałów, usług i urządzeń do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

10:46, 07.01.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Lepiej będzie samochód pożyczyć, niż korzystać ze swojego

10:59, 12.12.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Od 2019 r. mniej formalności przy wyborze kwartalnej i uproszczonej metody wpłacania zaliczek

Podatnicy rozpoczynający działalność, jak również mali podatnicy nie będą musieli składać odrębnych pism do urzędu skarbowego informujących o wyborze kwartalnej metody wpłacania podatku dochodowego. Nie trzeba będzie również z wyprzedzeniem informować o wyborze uproszczonej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Informacje o sposobie wpłacania podatku będzie zamieszczana dopiero w zeznaniu podatkowym. Zmiany dotyczą zarówno podatników PIT jak i CIT.

07:47, 04.12.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Auta stare, limit nowy (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 06.11.2018 r.)

Uchwalona przez sejm nowelizacja ustaw o PIT i CIT nie zawiera przepisu przejściowego, który wskazywałby, że podwyższony limit amortyzacji ma zastosowanie tylko do samochodów osobowych przyjętych do używania po 31 grudnia 2018 r. Czy zatem podwyższenie limitu do 150 tys. zł spowoduje zmiany w amortyzacji aut dotychczas amortyzowanych?

10:39, 06.11.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Mniej obowiązków informacyjnych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 26.09.2018 r.)

Podatnicy prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie muszą zawiadamiać o prowadzeniu księgi. Zniesienie obowiązku zawiadamiania o remanencie pozwoli podatnikom na uwzględnienie jego wyników i urealnienie dochodu w dowolnym miesiącu roku bez obaw, że fiskus zakwestionuje rozliczenie z powodu niedopełnienia formalności.

16:30, 26.09.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przepis ten sam, a interpretacje różne (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 11.09.2018 r.)

Usługi pośrednictwa nie są podobne do usług reklamowych, gdy mowa o obowiązku poboru podatku u źródła. Ale są do siebie podobne, gdy oceniamy prawo podatnika do zaliczenia ich do kosztów podatkowych.

09:21, 11.09.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Koszty rady nadzorczej to podatkowe kłopoty (opublikowano w Rzeczpospolitej, 29.08.2018 r.)

Nie wszystkie koszty funkcjonowania organu nadzorczego spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast zwroty wydatków na dojazdy, jak również noclegi na rzecz ich członków, należy doliczyć im do PIT.

14:00, 29.08.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nowy podatek od przychodów z budynków – żmudne obowiązki dla wielu podmiotów (opublikowano w Rzeczpospolitej, 22.08.2018 r.)

Nazwa daniny, która zacznie w nowym kształcie obowiązywać od 2019 r., nie ma nic wspólnego z uzyskiwanym czynszem z wynajmu budynku. Sposób ustalania podstawy opodatkowania, zwłaszcza w przypadku jednostek powiązanych, będzie wyzwaniem dla księgowych.

15:05, 22.08.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Umowa o pomocy przy zbiorach – jak rozliczamy podatek.

Z dniem 18 maja b.r. weszły w życie przepisy przewidujące nowy typ umowy cywilnoprawnej dedykowanej dla osób świadczących pracę sezonową w rolnictwie. Rolnicy mają prawo zatrudniać do pracy, zarówno osoby krajowe jak i zagraniczne, na podstawie tzw. umowy o pomoc w rolnictwie.

12:04, 30.05.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Działalność nierejestrowana to kłopot dla zlecającego (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 22.05.2018 r.)

Instytucja działalności nierejestrowanej nastręcza przedsiębiorcom wielu praktycznych kłopotów. Nie jest wiadomo, jak rozliczać PIT, gdy usługi świadczone w ramach nierejestrowanej działalności są wykonywane na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

08:07, 23.05.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Drogi samochód w firmie wymaga szczególnych rozliczeń księgowych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 16.05.2018 r.)

Kupując samochód osobowy o wartości powyżej 20 tys. euro, wykorzystywany przy prowadzeniu działalności gospodarczej, należy pamiętać o  istotnych ograniczeniach podatkowych. Nie zaliczymy bowiem do kosztów ani całości odpisów amortyzacyjnych, ani całości składki AC.

09:58, 17.05.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Księgowy nie ucieknie od trudnych tematów (opublikowano w Rzeczpospolitej, 2 maja 2018 r.)

Prawidłowe ujęcie wynagrodzenia należnego po zmarłym zatrudnionym wymaga od księgowych znajomości zarówno przepisów prawa pracy, jak i podatkowych. Uzależnione jest od ustalenia statusu osób uprawionych do otrzymania należnych kwot.

08:12, 07.05.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jakie są skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej (opublikowano w Rzeczpospolitej, 11 kwietnia 2018 r.)

Konsekwencje podatkowe dla odchodzącego wspólnika będą zależały m.in. od tego, czy spółka w ogóle przestanie istnieć, czy zdecyduje się on tylko na sprzedaż swoich praw i obowiązków w tym podmiocie.

Spółka jawna jest nadal bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Głównymi jej zaletami są nieskomplikowane zasady utworzenia i zarządzania takim podmiotem przez wspólników.

08:22, 17.04.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Faza produkcji realizowana przez podmiot spoza SSE nie pozbawia zwolnienia strefowego (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 19.03.2018 r.)

Przedsiębiorcy strefowi mogą zlecać wykonanie części procesu produkcyjnego podmiotom zewnętrznym poza strefą, zachowując prawo do zwolnienia dochodu z opodatkowania - wynika z wyroku WSA w Lublinie.

07:55, 19.03.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Korzyści podatkowe daje aport tylko zorganizowanego biznesu (opublikowano w Rzeczpospolitej, 14.03.2018 r.)

Wyodrębnienie finansowe jest jednym z warunków istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie musi ono polegać na samodzielnym sporządzaniu bilansu, ale na takim zorganizowaniu ewidencji, które umożliwi przyporządkowanie jej przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.

11:45, 14.03.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Czym więcej świadczeń wolnych od PIT, tym mniej pracy dla księgowych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 21.02.2018 r.)

W 2018 roku zwiększyły się limity m.in. pomocy wypłacanej pracownikom, od których firma nie będzie musiała pobierać podatków.

07:54, 22.02.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kto kupuje poza SSE, ryzykuje utratą zwolnienia podatkowego (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 05.02.2018 r.)

Ostatnia interpretacja indywidualna dyrektora KIS prowadzi do wniosku, że zakup materiałów poza strefą powoduje częściową utratę zwolnienia podatkowego.

Podważa to zasadność prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej przez podatników oraz stanowi dodatkowe utrudnienie dla przedsiębiorców strefowych.

07:56, 05.02.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Interpretacja ogólna - jak liczyć wartości transakcji dla dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych za rok 2017 musi być sporządzona według znowelizowanych przepisów. W celu usunięcia wątpliwości powstałych przy ich interpretacji Minister Finansów opublikował interpretację ogólną, wyjaśniającą pewne aspekty związane z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych (Interpretacja z dnia 24 stycznia 2018 roku, znak: DCT.8201.1.2018).

07:37, 31.01.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Jak płacić, żeby nie stracić prawa do kosztów podatkowych (opublikowano w Rzeczpospolitej, 24.01.2018 r.)

Zapłata bez pośrednictwa rachunku płatniczego może pozbawić podatnika  odliczenia wydatku Nie dotyczy to każdego zobowiązania uiszczonego inaczej, niż przelewem. O tym, które sposoby płatności są bezpieczne,  powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.

12:55, 29.01.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Rozbudowa i modernizacja starego majątku ciągle z limitem 3500 zł (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 22.01.2018 r.)

Do 10 tys. zł podniesiony został od 1 stycznia 2018 r. w ustawach o podatkach dochodowych limit wartości początkowej środków trwałych. Dotyczy to również wydatków na ulepszenie, ale nie w odniesieniu do każdego składnika aktywów

Chodzi o przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację majątku. Co do zasady, dopiero wydatkowanie na te cele ponad 10 tys. zł zobowiązuje podatnika do powiększenia wartości początkowej danego środka trwałego.

Zmiany te wynikają z art. 1 pkt 10 oraz art. 2 pkt 21 ostatniej nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

 

12:02, 24.01.2018 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy, członek zarządu

Ulga rehabilitacyjna na korzystniejszych zasadach już w rozliczeniu za 2017 rok (opublikowano w Rzeczpospolitej, 17.01.2018 r.)

Ulga na samochód przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, w tym również przedsiębiorcom uzyskującym dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Warunki korzystania z tej ulgi zostały istotnie od 2018 roku zmienione. Biura rachunkowe, które na zlecenie Klientów sporządzają roczne PIT-y, powinny zapoznać się z nowymi zasadami odliczania kwoty 2280 zł od podstawy opodatkowania.

13:44, 17.01.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Sprzedaż mieszkania: kiedy nie trzeba płacić podatku (opublikowano w Rzeczpospolitej, 13.12.2017 r.)

Mali przedsiębiorcy bardzo często rejestrują działalność we własnym domu. Do biur rachunkowych zgłaszają się nie tylko z pytaniami związanymi z rozliczeniami firmy, ale także z wątpliwościami dotyczącymi zbycia takiego lokalu.

08:49, 14.12.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Kiedy firmowa wycieczka może być bez podatku? (opublikowano w Rzeczpospolitej, 29.11.2017 r,)

Jeśli podstawowym celem firmowej wycieczki, finansowanej z funduszu socjalnego, jest budowanie dobrych relacji wśród pracowników, to nie uzyskają oni przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

11:46, 29.11.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi B+R (opublikowano w Rzeczpospolitej, 22.11.2017 r.)

Preferencja na działalność badawczo-rozwojową jest atrakcyjna dla firm, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. O tym, które koszty i w jakiej wysokości podlegają odliczeniu, powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.

09:54, 22.11.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Mieszkanie dla prezesa darmowe tylko pozornie (opublikowano w Rzeczpospolitej, 15 listopada 2017 r.)

Członek zarządu, któremu firma opłaca lokum, płaci PIT od nieodpłatnego świadczenia. Księgowi wiedzą, że podstawa opodatkowania i składek ZUS zależy od tego, czy świadczeniobiorca jest pracownikiem, został powołany czy podpisał umowę o zarządzanie.

08:35, 15.11.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Koszty pośrednio związane z przychodami - będzie zmiana w rozliczeniach (Opublikowano w Rzeczpospolitej, 04.10.2017 r.)

Koszty pośrednio związane z przychodami spędzają sen z powiek księgowym. Jeśli jednostka rozlicza je w czasie, fiskus żąda takiego samego ujęcia. Sądy pozwalają na jednorazowe potrącenie. Od przyszłego roku ma być łatwiej.

11:35, 04.10.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przekształcenie w sp. z o.o. - zaległe zyski przedsiębiorcy bez podatku? (Opublikowano w Rzeczpospolitej, 27.09.2017 r.)

Biura rachunkowe spotykają się z zawiłościami zmiany formy prawnej działalności swoich klientów. Skutki majątkowe takiej decyzji są nieodwracalne, a mogą być dotkliwe, dlatego przedsiębiorca powinien przedyskutować ją z księgową.

08:55, 27.09.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Kiedy kara umowna zapłacona kontrahentowi jest kosztem (Opublikowano w Rzeczpospolitej, 13.09.2017 r.)

Katalog kar umownych i odszkodowań, które nie pomniejszają przychodów, jest zamknięty. To, że tylko zapisane w nim wydatki na pewno nie mogą być ujęte w rachunku podatkowym nie oznacza wcale, że wszystkie pozostałe wolno odliczyć.

11:14, 13.09.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Kiedy zaliczyć do kosztów wynagrodzenia pracowników (opublikowano w Rzeczpospolitej, 11.09.2017 r.)

Pensje osób zatrudnionych przy produkcji towarów firma powinna ująć w rachunku podatkowym już w miesiącu wypłaty tych kwot, a nie dopiero w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży.

09:57, 11.09.2017 Łukasz Błażewicz, doradca podatkowy

Niektórzy mogą podwójnie skorzystać z amortyzacyjnej ulgi (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 06.09.2017 r.)

Dzięki tegorocznym zmianom przedsiębiorcy, którzy spełniają  definicję małego podatnika bądź rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą w tym samym roku zaliczyć do kosztów podatkowych zarówno jednorazowy odpis do wysokości 50 tys. euro, jak też do 100 tys. zł

 

14:01, 06.09.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Umowa o zarządzanie. Menedżer z dodatkowymi świadczeniami (opublikowano w Rzeczpospolitej, 30.08.2017 r.)

Różnorodność treści kontraktów menedżerskich powoduje, że skutki dla członka zarządu w rozliczeniach podatkowych i ZUS powinny być zawsze oceniane indywidualnie. Księgowi powinni analizować postanowienia umowy, przepisy i interpretacje.

13:13, 30.08.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł rocznie dla wszystkich (opublikowano w Rzeczpospolitej, 23.08.2017 r.)

Każdy podatnik, zarówno CIT jak i PIT, ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatki na zakup nowych środków trwałych do kwoty 100 tys. zł rocznie. Pozwalają na to znowelizowane przepisy ustaw o podatkach dochodowych.

10:58, 23.08.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kiedy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej w PIT – przegląd orzecznictwa

W ostatnim czasie pojawiło się kilka wyroków dotyczących ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga ta uregulowana jest w art. 21 ust 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i polega na zwolnieniu z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części, w jakiej dochody te zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe podatnika, o ile wydatki te zostały poniesione przed upływem dwóch lat licząc od końca roku, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości.

08:30, 08.08.2017 Ewelina Nawrocka

Fiskus weźmie CIT od nieodpłatnych czynności (opublikowano w Dziennik Gazeta Prawna, 31. 07. 2017 r.)

Podatnik, który nieodpłatnie odda rzecz lub wyświadczy usługę, uzyska przychód i będzie musiał zapłacić podatek dochodowy

10:19, 31.07.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Dopłata do półkolonii też jest zwolniona z PIT (opublikowano w Rzeczpospolitej, 24.07.2017 r.)

Pracodawca, który udziela dofinansowania ze środków zakładowego funduszu do zorganizowanych zajęć dla dziecka, trwających przez kilka godzin wciągu dnia, nie powinien potrącać podatku dochodowego.

09:00, 25.07.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą niekiedy są zmuszeni do naprawienia szkody wyrządzonej innemu podmiotowi, co następuje najczęściej poprzez wypłatę odszkodowania. Naprawnienie szkody może nastąpić również poprzez zapłatę kary umownej, jeżeli strony wprowadziły do zawieranej umowy postanowienie o obowiązku zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego. Podatnicy, którzy wypłacają kary umowne lub odszkodowania mają wątpliwości czy tego rodzaju wyłata może stanowić koszt podatkowy. 

10:04, 03.07.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Po rozwiązaniu umowy o PGK spółka może od razu wstąpić do kolejnej grupy

Jedną z istotnych preferencji dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest możliwość wstąpienia do podatkowej grupy kapitałowej. W takim przypadku to właśnie PGK (a nie spółki ją tworzące) jest podatnikiem CIT, a Spółki tworzące grupę nie są zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących cen transferowych.

15:21, 29.05.2017 Łukasz Błażewicz

Usługi nierezydentów świadczone poza obszarem Polski jednak podlegają opodatkowaniu u źródła

Zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego podatnicy, którzy nie mają w Polsce siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów, które osiągają na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlegają przychody wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w szczególności przychody nierezydentów osiągane w Polsce z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych lub reklamowych.

12:12, 17.05.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Po śmierci współmałżonka można sprzedać mieszkanie bez podatku

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęta w dniu 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17), rozwiała wątpliwości jak należy liczyć pięcioletni termin wymagany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy transakcji zbycia nieruchomości nabytej po śmierci współmałżonka.

09:37, 16.05.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kłopot z zapłatą za pobraniem. Może nie być kosztem (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 25.04.2017 r.)

Obowiązujące od 2017 r. przepisy dotyczące sankcji za zapłatę kontrahentowi w gotówce ciągle budzą wątpliwości. W tym sama definicja transakcji, a w zasadzie jej brak.

Niemniej często przedsiębiorcy pytają o konsekwencje uregulowania zobowiązania w formie kompensaty oraz czy limit 15 tys. zł (o którym mowa w art. 15d ustawy o CIT i art. 22p ustawy o PIT) odnosi się do kwoty brutto czy netto.

09:04, 25.04.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga na dzieci – ograniczenie dochodów dotyczy tylko dzieci małoletnich

Limit dochodów dziecka w kwocie 3089 zł, powodujący utratę prawa do ulgi podatkowej dotyczy tylko dzieci pełnoletnich. Dochody dziecka małoletniego, bez względu na ich wysokość, nie powodują utraty ulgi podatkowej.

Takie wnioski wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 9 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK.

09:41, 10.04.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Specjalne strefy ekonomiczne: korzystanie z półfabrykatów to ryzyko sporu ze skarbówką (opublikowano w Rzeczpospolitej, 03.04.2017 r.)

12:39, 03.04.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Wynajem mieszkania w wakacje to działalność gospodarcza (opublikowano w Rzeczpospolitej, 23.02.2017 r.)

08:03, 23.02.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Kto zbywa udziały objęte w zamian za przedsiębiorstwo, ma problem (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 21.02.2017 r. )

08:24, 21.02.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Ulga z tytułu wychowania dzieci przysługuje rodzicom faktycznie wykonującym władzę rodzicielską

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2017 r. (3063-ILPB1-2.4511.46.2017.3.DJ) potwierdził, że jednym z istotnych warunków, które muszą być spełniane  przez rodzica, który zamierza skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dzieci jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej.

14:49, 20.02.2017 Łukasz Błażewicz

Tylko użycie podstawowych materiałów do produkcji uprawnia do zwolnienia dochodu z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej korzystają z preferencji podatkowych, polegających na zwolnieniu dochodu z opodatkowania podatkiem CIT. Aby jednak dochód korzystał ze zwolnienia, działalność w zakresie objętym zezwoleniem powinien prowadzić przedsiębiorca w strefie na podstawie oraz w granicach zezwolenia. Jeżeli część procesu produkcyjnego odbywa się poza obszarem strefy, dochód ze sprzedaży produktów nie korzysta w całości ze zwolnienia.

08:34, 13.02.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Płatność w gotówce szkodliwa dla obu stron transakcji? (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 08.02.2017 r. )

Przepisy są tak sformułowane, że nie wiadomo, czy wydatku nie zaliczy do kosztów podatkowych jedynie ten, kto płaci, czy również ten, kto sprzedał.

09:08, 08.02.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Ryczałt za jazdy lokalne jednak z podatkiem (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 07.02.2017 r. )

Pracownik, który dostaje od pracodawcy zryczałtowany zwrot kosztów używania prywatnego samochodu dla celów służbowych, musi zapłacić od niego PIT – orzekł WSA w Lublinie.

To jeden z pierwszych wyroków sądów administracyjnych w tego typu sprawie.

Spór dotyczy zwrotu kosztów za jazdy lokalne, gdy podatnik porusza się w celach służbowych prywatnym samochodem. Z reguły są to jazdy po terenie miejscowości, w której pracownik mieszka (tzw. jazdy po mieście), nie na podstawie oddelegowania (a więc nie jest to podróż służbowa).

10:20, 07.02.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Mieszkanie dla członka zarządu podlega opodatkowaniu PIT

Spółka, która wynajmuje mieszkanie dla członka zarządu sprawującego swoją funkcję na podstawie powołania musi obliczać od takiego świadczenia zaliczki na podatek PIT. W takich okolicznościach członek zarządu uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, które jednak podlega opodatkowaniu. Takie stanowisko zaprezentował ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: 1061-IPTPB4.4511.259.2016.1.JR.

12:17, 06.02.2017 Łukasz Błażewicz

Nakłady na poprawę otoczenia nieruchomości podatnika wyłączone z kosztów podatkowych (opublikowano w Rzeczpospolitej 13.01.2017 r.)

08:42, 13.01.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Część podatników jeszcze przez rok nie odczuje obniżki CIT (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 09.01.2017 r.)

09:52, 09.01.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Potrącenia PIT: Ministerstwo Finansów ma rację, ale brakuje podstawy prawnej (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 04.01.2017 r.)

Trudno się zgodzić z tezą, że zakłady pracy powinny przestać pomniejszać zaliczki na PIT o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dopiero w miesiącu następującym po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.

08:17, 04.01.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Zakłady pracy nie wiedzą, jak obliczać zaliczkę na PIT (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 29.12.2016 r.)

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku nastręczają wątpliwości interpretacyjnych, jeśli chodzi o obowiązki płatników.

07:53, 29.12.2016 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Sprzedaż udziałów w gospodarstwie rolnym bez zwolnienia z podatku dochodowego (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 20.12.2016 r.).

Spadkobiercy gospodarstwa rolnego muszą zapłacić podatek dochodowy, gdy sprzedają jedynie przysługujące im udziały w gruntach rolnych, a nie całość lub część tego majątku.

13:24, 20.12.2016 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podatek PIT w 2017 roku

Uchwalono zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku.

Progi skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz stawki tego podatku pozostawiono w niezmienionej wysokości. Stawka podatku w wysokości 18% obowiązywać będzie do kwoty dochodów 85.528 zł, natomiast stawka 32% od nadwyżki dochodu ponad 85.528 zł.

 

08:25, 30.11.2016 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Należyte udokumentowanie wydatków na zakup usług o charakterze niematerialnym

09:13, 21.10.2016 Piotr Adamczyk Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Strata poniesiona na działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie podlega odliczeniu nawet w ramach działalności zwolnionej

08:43, 13.10.2016 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Brak możliwości pobrania zaliczki na podatek – obowiązki płatnika

Płatnik, który nie miał „z czego” pobrać zaliczki na podatek od świadczenia rzeczowego przekazanego na rzecz pracownika, może takie świadczenie doliczyć pracownikowi do przychodów na koniec roku w PIT-11.

08:03, 05.10.2016 Bożena Nowicka

Od 2017 roku aporty opodatkowane inaczej, (opublikowano w Rzeczpospolita, 26.09.2016)

Od stycznia zmienią się zasady opodatkowania transakcji aportowych. Może się okazać, że wnoszenie do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych w postaci innej niż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie będzie już podatkowo korzystne.

  Artykuł opublikowano w Rzeczpospolitej z dnia 26 września 2016 roku

09:01, 26.09.2016 Bożena Nowicka

Dla kogo CIT w stawce 15%?

Od 1 stycznia 2017 r. dochody małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowane będą stawką podatku w wysokości 15%.

08:59, 22.09.2016 Łukasz Błażewicz

Wydatki na bloga nie zawsze kosztem

09:07, 19.08.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Świadczenia z Programu Dobrowolnych Odejść jednak z podatkiem

11:32, 05.07.2016 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Nieściągalne wierzytelności stanowią koszt podatkowy tylko w kwotach netto

11:58, 16.06.2016 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Wypłata wynagrodzenia z Polski wystarczającą przesłanką obowiązku zapłaty podatku u źródła

12:07, 05.06.2016 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Przychód z działalności za granicą do opodatkowania w Polsce w kwotach brutto

13:35, 12.05.2016 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Umorzenie odsetek nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego

08:35, 21.04.2016 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Rekompensata za zmianę lokalizacji wynajmowanego lokalu stanowi przychód w momencie jego otrzymania

08:42, 12.04.2016 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji

08:53, 04.04.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Ryczałt przyznany pracownikowi na jazdy lokalne nie podlega podatkowi

09:01, 16.03.2016 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Przepisy o cienkiej kapitalizacji. Luka prawna korzystna dla podatników (opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna, 15.03.2016)

Ustawodawca wprowadził szczególne zasady zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek, gdy kwota główna została przekazana do końca 2014 roku, a same odsetki zapłacone po jego zakończeniu. Błąd sprawił, że nie ma obowiązku stosowania ograniczeń z uchylonego już przepisu.

11:32, 15.03.2016 Piotr Chojnacki

Świadczenie przyznane w związku z przeniesieniem służbowym wolne od PIT

12:22, 07.03.2016 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową

12:29, 24.02.2016 Bożena Nowicka, Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej uprzednio w działalności gospodarczej

12:20, 22.02.2016 Bożena Nowicka, Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Nagroda z zysku kosztem podatkowym - kolejna pozytywna uchwała NSA

12:28, 04.02.2016 Bożena Nowicka, Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Dochody uzyskiwane w ramach umów o zarządzanie przedsiębiorstwem

12:19, 27.01.2016 Bożena Nowicka, Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Dochody dziecka uzyskane za granicę a prawo do ulgi

12:27, 13.01.2016 Bożena Nowicka, Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Odliczanie straty w działalności strefowej

12:15, 11.01.2016 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Praca na terenie województwa, a prawo do podwyższonych kosztów

09:08, 07.01.2016 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Dochody z udostępnienia wirtualnej powierzchni reklamowej mogą być opodatkowane ryczałtem

09:12, 05.01.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

50% koszty z tytułu praw autorskich tylko w przypadku wyróżnienia wynagrodzenia z tego tytułu

09:18, 29.12.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Zmiana roku podatkowego nie powinna powodować zmiany wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

09:29, 17.12.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Podatek u źródła od świadczeń o podobnym charakterze

09:35, 08.12.2015 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na swoje kształcenie zawodowe

09:41, 01.12.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Faktura korygująca wywołuje skutki w okresie, w którym rozliczono fakturę pierwotną

09:43, 18.11.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Posiłki dla pracowników w formie cateringu bez podatku PIT

09:46, 12.11.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Koszty wynajmu obiektu zastępczego nie powinny powiększać wartości początkowej modernizowanego środka trwałego

10:28, 03.11.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Koszty w ujęciu podatkowym mogą być rozliczone na innych zasadach niż rachunkowo

10:46, 15.10.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Ustawodawca nie wiedział co uchwala w sprawie korekt (Dziennik Gazeta Prawna, 23.09.2015)

Wygląda na to, że przepisy, które miały rozwiać wątpliwości, będą dotyczyć jedynie tych przychodów i kosztów, które podatnik uzyskał i poniósł przed 1 stycznia 2016 r.

11:35, 23.09.2015 Grzegorz Matysek

Zapewnienie wyżywienia pracownikowi o wartości powyżej 30 zł jest opodatkowane

11:17, 16.09.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Prorodzinne zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2016 r.

11:27, 08.09.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę może stanowić koszt podatkowy

11:32, 07.09.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Ustalanie przychodu i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej

11:41, 03.09.2015 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Podatek u źródła stanowi koszt podatkowy płatnika

11:45, 26.08.2015 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Zakup półproduktów poza SSE daje prawo do zwolnienia z CIT

11:47, 25.08.2015 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Uchylono przepisy nakazujące korygować koszty w przypadku nieopłaconych terminowo należności

11:50, 20.08.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Wydatki związane z wypłatą dywidendy nie stanowią kosztów podatkowych

11:51, 19.08.2015 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Podatnik podatku liniowego może odliczyć darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła

11:56, 18.08.2015 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Prezes może używać samochód służbowy bez podatku, o ile ma stosowną umowę

12:14, 06.08.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Ewidencja czasu pracy nie wystarczy dla 50-proc. kosztów (Rzeczpospolita, 3.08.2015)

Preferencyjne koszty mogą  być stosowane także w przypadku wykonywania działalności twórczej w ramach umowy o pracę. Dla ich naliczania konieczne jest wyodrębnienie w niej tej części wynagrodzenia, która jest wypłacana za stworzenia utworu.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Ewidencja czasu pracy nie wystarczy dla 50-proc. kosztów, Rzeczpospolita, 3.08.2015

11:39, 03.08.2015 Bożena Nowicka

Upominki i kwiaty dla pracowników firma zaliczy do kosztów

12:18, 30.07.2015 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Korekta kosztów w związku z dotacją budzi wątpliwości - będzie uchwała

12:20, 22.07.2015 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Wynajem lokali użytkowych może być opodatkowany stawką 8,5 %

12:27, 17.07.2015 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Opłata za hotel nie jest przychodem pracownika - zmiana stanowiska organów podatkowych

12:41, 13.07.2015 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

W zarządzie i radzie nadzorczej można zasiadać bez wynagrodzenia (Rzeczpospolita, 6.07.2015)

Spółka, która nie płaci osobom pełniącym w niej funkcje zarządcze czy kontrolne, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Tak uznają organy podatkowe w najnowszych interpretacjach.

Więcej w Rzeczpospolitej:

 W zarządzie i radzie nadzorczej można zasiadać bez wynagrodzenia, Rzeczpospolita, 6.07.2015

11:39, 06.07.2015 Bożena Nowicka

Nagrody wypłacane z zysku stanowią koszt podatkowy

12:46, 26.06.2015 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Podział czasu pracy to za mało dla zastosowania 50% kosztów

12:50, 18.06.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Sankcyjność polskiego podatku dochodowego od osób prawnych [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 109-122

Sankcyjność polskiego podatku dochodowego od osób prawnych [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 109-122

11:38, 01.06.2015 Grzegorz Matysek

Przekształcenie spółki a koszty pośrednie

13:05, 29.05.2015 Agata Kowalik Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

CIT: preferencje przy spółce komandytowo-akcyjnej do października 2015 (Rzeczpospolita, 18.05.2015)

1 stycznia 2014 r. s.k.a. stały się podatnikami CIT. Jednak część z nich może korzystać z preferencyjnego opodatkowania do końca października 2015 r. Zakup takiej firmy pozwoli oszczędzić na należnościach dla fiskusa.

11:36, 18.05.2015 Agata Paul

W zarządzie i radzie nadzorczej można czasami zasiadać bez wynagrodzenia

13:15, 14.05.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Długopis to przychód pracownika, ale kwiaty już nie (Rzeczpospolita, 4.05.2015)

Gdy osoba odchodząca na emeryturę dostanie na pożegnanie od pracodawcy upominek rzeczowy, to otrzymuje nieodpłatne świadczenie.

Więcej w Rzeczpospolitej:

 Długopis to przychód pracownika, ale kwiaty już nie, Rzeczpospolita, 4.05.2015

11:36, 04.05.2015 Agata Paul

Przedawnienie nie wyklucza z kosztów w przypadku zbycia wierzytelności

13:25, 30.04.2015 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Brak obowiązku zapłaty to przychód podatkowy (Dziennik Gazeta Prawna, 27.04.2015)

Z podatkowego punktu widzenia inaczej należy potraktować sytuację, w której wierzyciel umarza już naliczone odsetki, a inaczej rezygnację z obciążenia nimi dłużnika.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna:

Brak obowiązku zapłaty to przychód podatkowy, (Dziennik Gazeta Prawna, 27.04.2015)

11:37, 27.04.2015 Agata Paul

2% podatku od sprzedaży produktów pochodzących z własnej produkcji czy uprawy

13:28, 20.04.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Rozliczanie w czasie wydatków dla celów rachunkowych nie determinuje ich kwalifikacji podatkowej

13:30, 09.04.2015 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy, a obowiązek w podatku dochodowym

13:35, 26.03.2015 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Amortyzacja środków trwałych według stawki 0%

13:52, 12.02.2015 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Nadal są szanse na odzyskanie podatku od dochodów nieujawnionych (Rzeczpospolita, 2.02.2015)

Orzeczenie Trybunału z 14 lipca 2014 r. stanowi podstawę do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego przepisu już teraz, pomimo odroczenia utraty jego mocy obowiązującej o 18 miesięcy. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Nadal są szanse na odzyskanie podatku od dochodów nieujawnionych, (Rzeczpospolita, 2.02.2015)

11:38, 02.02.2015 Piotr Chojnacki

Data działu spadku jest istotna przy sprzedaży nieruchomości

14:01, 29.01.2015 Anna Włodarczyk Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Nagrody adresowane do przedsiębiorców trzeba opodatkować

14:04, 21.01.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Cashback oraz jakiekolwiek inne świadczenia od banków opodatkowane podatkiem w stawce 19%

14:08, 05.01.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Dywidendy w formie rzeczowej od nowego roku podlegają opodatkowaniu

14:10, 23.12.2014 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Prywatny najem – ułatwienia w rozliczaniu podatków od 2015 r.

10:38, 22.12.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 r.

11:06, 03.12.2014 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Rozszerzenie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych

11:07, 18.11.2014 Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Podatek od płatność za usługi niematerialne zakupione w innym państwie

11:21, 06.11.2014 Bożena Nowicka, Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Mniej obowiązków dla przedsiębiorstw sieciowych, (Rzeczpospolita, 29.10.2014)

Z mocą wsteczną, tj. od stycznia 2014 r., do ustawy o PIT został wprowadzony przepis, który zwalnia z podatku wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu prawa cywilnego.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Mniej obowiązków dla przedsiębiorstw sieciowych, (Rzeczpospolita, 29.10.2014)

11:40, 29.10.2014 Bożena Nowicka

Zwolnienie z podatku PIT wynagrodzenia za służebność przesyłu na nowych zasadach

11:23, 24.10.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Nocleg dla pracownika mobilnego bez podatku

11:27, 07.10.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Przygotuj się do obowiązku składania informacji rocznych w formie elektronicznej

11:28, 22.09.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Sprzedaż wirtualnych postaci z gier internetowych - dla podatków to handel

11:34, 22.08.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Spółka nie skorzysta na nieodpłatnym pełnieniu funkcji przez członka jej zarządu

11:36, 19.08.2014 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Udział pracownika w spotkaniu integracyjnym nie generuje przychodu

11:37, 08.08.2014 Bożena Nowicka, Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Konwersja wierzytelności na udziały wiąże się z powstaniem przychodu

11:39, 28.07.2014 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Zdaniem TK przepisy ustawy o PIT w przedmiocie nieodpłatnych świadczeń są zgodne z Konstytucją RP

11:41, 10.07.2014 Agata Paul Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Urządzenie przemysłowe a obowiązek poboru podatku u źródła – interpretacja według Naczelnego Sądu Administracyjnego

11:43, 24.06.2014 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Odsetki przychodem i kosztem podatkowym w dacie kapitalizacji

11:42, 24.06.2014 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Wynagrodzenia otrzymane tytułem ustanawianych na gruntach rolnych służebności przesyłu - zwolnione z podatku PIT

11:52, 27.05.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Darowizna majątku do działalności gospodarczej najbliższej osoby skutecznym sposobem na obniżenie obciążeń podatkowych (Rzeczpospolita, 15.05.2014)

Darowizna, zarówno rzeczy ruchomych jak też nieruchomości, osobie z najbliższego kręgu rodziny, która będzie prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nabytych składników majątku, można przynieść istotne korzyści podatkowe. Może to być sposób na istotną optymalizację obciążeń podatkowych, w szczególności w odniesieniu do środków trwałych będących nieruchomościami, których aktualna cena rynkowa jest dużo wyższa od ceny nabycia.

11:45, 15.05.2014 Bożena Nowicka

Skutki podatkowe wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej

11:59, 17.04.2014 Bożena Nowicka, Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Koszty procesu jako koszty uzyskania przychodu

12:08, 07.04.2014 Bożena Nowicka, Anna Rybak Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Potrącalność kosztu podatkowego w dyskursie o dysfunkcji polskiego podatku dochodowego [w:] Finanse w polityce makroekonomicznej państwa. red. S. Owsiak, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 327-337

 Potrącalność kosztu podatkowego w dyskursie o dysfunkcji polskiego podatku dochodowego [w:] Finanse w polityce makroekonomicznej państwa. red. S. Owsiak, Wydawnictwo UE  w Krakowie, Kraków 2014, s. 327-337

12:01, 07.04.2014 Grzegorz Matysek

Likwidacja SKA rodzi obowiązek zapłaty podatku (Dziennik Gazeta Prawna, 07.04.2014 r.)

Akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych muszą liczyć się z ewentualnym obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych w związku z likwidacją takiej Spółki. Powyższy dotyczy także wspólników SKA, które powstały przed 31 stycznia 2013 r.

11:57, 07.04.2014 Bożena Nowicka

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie przychodów z praw majątkowych

12:13, 07.03.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Korekta kosztów z tytułu zużycia środków trwałych możliwa w miesiącu otrzymania dofinansowania?

12:15, 03.03.2014 Grzegorz Matysek, Anna Wąsik Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Uchwała NSA w sprawie podatku PIT od sprzedaży nieruchomości

12:17, 18.02.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Wynajem mieszkania prywatnego nie zawsze może korzystać z opodatkowania według stawki 8,5%

12:33, 10.01.2014 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW nie korzysta ze zwolnienia w CIT

12:34, 02.01.2014 Piotr Chojnacki Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Opodatkowanie dochodów spółek osobowych w Polsce – konieczność zmian [w:] Finanse Publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 306, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 247-259

Opodatkowanie dochodów spółek osobowych w Polsce – konieczność zmian [w:] Finanse Publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 306, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 247-259

12:02, 01.06.2013 Grzegorz Matysek

Znaczenie i wpływ polityki rachunkowości na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego [w:] Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce, red. W. Janik, M. Wrona, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 199-215

Znaczenie i wpływ polityki rachunkowości na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego [w:] Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce, red. W. Janik, M. Wrona, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 199-215

12:02, 01.06.2012 Grzegorz Matysek

Fundusze inwestycyjne zamknięte jako narzędzie optymalizacji opodatkowania dochodów [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce – optymalizacja a obejście prawa podatkowego, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 79-93

 Fundusze inwestycyjne zamknięte jako narzędzie optymalizacji opodatkowania dochodów [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce – optymalizacja a obejście prawa podatkowego, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 79-93

12:02, 01.06.2012 Grzegorz Matysek

Podobieństwo nierezydenta, a obowiązki podatkowe w Polsce z tytułu podatku dochodowego [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce - wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 145-155

Podobieństwo nierezydenta, a obowiązki podatkowe w Polsce z tytułu podatku dochodowego [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce - wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 145-155

12:03, 01.06.2011 Grzegorz Matysek

Dla prokurenta wystaw PIT-8C (Rzeczpospolita, 05.11.2010)

Pełnomocnik spółki może wykonywać czynności objęte zakresem udzielonej mu prokury za odpłatnością. Jak powinno być opodatkowane jego wynagrodzenie?

Więcej w Rzeczpospolitej:

Dla prokurenta wystaw PIT-8C (Rzeczpospolita, 05.11.2010)

12:03, 05.11.2010 Bożena Nowicka

Mniej podatkowych problemów z kształceniem pracowników (Rzeczpospolita, 19.07.2010)

Ani forma kształcenia, ani status kształcącego nie mają obecnie znaczenia przy ocenie, czy świadczenia pracodawcy przyznane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika korzysta z zwolnienia z PIT.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Mniej podatkowych problemów z kształceniem pracowników (Rzeczpospolita, 19.07.2010)

12:05, 19.07.2010 Bożena Nowicka

Różnica na VAT może być przychodem albo kosztem przedsiębiorcy (Rzeczpospolita, 8.07.2010)

Choć organy podatkowe i sądy negują możliwość uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych "na podatku VAT", to jednak powinny być one przychodem lub kosztem uzyskania.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Różnica na VAT może być przychodem albo kosztem przedsiębiorcy (Rzeczpospolita, 8.07.2010)

12:06, 08.07.2010 Grzegorz Matysek

Miał być prosty ryczałt dla drobnych zleceń, są same wątpliwości (Rzeczpospolita, 21.12.2009)

Wypłacając osobom niezatrudnionym należności m.in. z umów zleceń, czy o dzieł, mieszczące się w kwocie 200 zł, należy potrącić zryczałtowany podatek. Niestety przepis, który od 2009 r. wprowadził tę regułę jest bardzo niejasny.

Więcej w artykule Rzeczpospolitej:

Miał być prosty ryczałt dla drobnych zleceń, są same wątpliwości (Rzeczpospolita, 21.12.2009)

12:06, 21.12.2009 Bożena Nowicka

Odsetki od zasiłków to też przychód (Rzeczpospolita, 02.02.2009)

Ostatnio wielu pracodawców ponownie przeliczało podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i wypłacało pracownikom ich wyrównania wraz z odsetkami. Nie wszyscy wiedzą, że w związku z wypłatą tych odsetek mają obowiązek sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C. 

Więcej w artykule Rzeczpospolitej:

Odsetki od zasiłków to też przychód (Rzeczpospolita, 02.02.2009)

12:07, 02.02.2009 Bożena Nowicka

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl