Podatek w Polsce od działalności gospodarczej zarejestrowanej na Ukrainie

12:29, 23.02.2023 Julia Kowalska - doradca podatkowy

Jeżeli polski rezydent prowadzi  zdalnie z terytorium Polski zarejestrowaną na Ukrainie działalność gospodarczą można stwierdzić, że działalność ta spełnia warunki uznania ją za prowadzoną na terytorium Polski za pomocą "zakładu", o którym mowa w art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Ukrainą. Uzyskany przez takiego podatnika dochód, który może być przypisany temu zakładowi podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Powyższe zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 lipca 2022 roku (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.171.2022.4.JM).

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w interpretacji indywidualnej Wnioskodawca będący obywatelem Ukrainy posiada centrum interesów gospodarczych w Polsce, zaś centrum interesów prywatnych na Ukrainie. Jednocześnie przebywa on w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wnioskodawca planuje zarejestrować na Ukrainie jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie w Polsce nie będzie on posiadał placówki działalności gospodarczej (miejsc produkcyjnych, warsztatów, biura itp.). Adresem podanym przez Wnioskodawcę przy rejestracji działalności na Ukrainie będzie adres jego zameldowania na Ukrainie. Podatnik we wniosku o interpretację stwierdził, że dochód z działalności gospodarczej będzie on uzyskiwał za pośrednictwem placówki położonej na Ukrainie. Pomimo że działalność gospodarcza zarejestrowana będzie na Ukrainie, to będzie wykonywana wyłącznie zdalnie z Polski.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT polskim rezydentem podatkowym jest podatnik który:
- ma na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
- przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dyrektor KIS stwierdził, że w przedstawionym sanie faktycznym, miejscem zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych będzie Polska. Oznacza to, że podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Organ podatkowy przypomniał, że w myśl art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Ukrainą zyski osiągane przez podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu tylko w  państwie jego rezydencji, a więc w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność na Ukrainie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane na Ukrainie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jednakże w przedstawionym stanie faktycznym Dyrektor KIS stwierdził, że działalność gospodarcza jest co prawda zarejestrowana na Ukrainie, jednakże  jest ona wykonywana przez podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym zdalnie z terytorium Polski, a to z kolei pozwala na stwierdzenie, że jest ona de facto prowadzona w Polsce za pomocą położonego tutaj „zakładu”, o którym mowa w art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Ukrainą.

Miejsce opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej jest uzależnione od kraju rezydencji wykonującego tę działalność podatnika oraz ewentualnego istnienia zakładu podatkowego.

Wniosek!

Sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej na Ukrainie, przy jednoczesnym prowadzeniu jej zdalnie z terytorium Polski nie powoduje, że dochody uzyskiwane w ramach takiej działalności są opodatkowane na Ukrainie. Jeśli dochód uzyskany przez polskiego rezydenta podatkowego poprzez prowadzoną zdalnie z terytorium Polski działalność może być przypisany zakładowi położonemu na terytorium Polski, to taki dochód podlegać będzie opodatkowaniu tylko w Polsce. W takiej sytuacji nie ma miejsca podwójne opodatkowanie, a tym samym nie ma zastosowania metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją).


Należy jednocześnie zaznaczyć, że kwestia istnienia zakładu w Polsce, w sytuacji kiedy podatnik ma polską rezydencję podatkową jest dyskusyjna i nie jest zgodna z treścią art. 7 ust. 1 UPO między Polską, a Ukrainą. Zgodnie z tym przepisem dochody przedsiębiorstwa polskiego rezydenta podatkowego podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba że są uzyskiwane na terytorium innego państwa za pomocą zakładu prowadzonego w tym kraju. Kwestia zakładu dotyczy sytuacji odwrotnej, czyli przypisania części dochodu z działalności do kraju w którym podatnik nie ma rezydencji podatkowej (w tym przypadku Ukraina). Tak więc nie dotyczy sytuacji opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta z działalności.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl